ПРИЛОЗИ. CONTRIBUTIONS – печатен орган на Одделението за лингвистика и литературна наука на МАНУ. Излегува од 1976 година. Списанието објавува македонистички научни прилози од областа на лингвистиката, славистиката, балканистиката и литературната историја и критика.

ISSN 0350-1914

Издавач: Македонска академија на науките и уметностите – Скопје