ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА

Проф. д-р Татјана Вендина
Рецензија од акад. Зузана Тополињска
Рецензија од Доп. член Марјан Марковиќ

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

Проф. д-р Жозеф Глигоров
Рецензија од проф. д-р Александар Димовски
Рецензија од акад. Илија Филипче

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ

Проф. д-р Петар Поповски
Рецензија од акад. Љупчо Коцарев
Рецензија од акад. Леонид Грчев

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ

Проф. д-р Панче Наумов
Рецензија од акад. Бојан Шоптрајанов
Рецензија од акад. Глигор Јовановски

Проф. д-р Наташа Јоноска
Рецензија од акад. Владо Матевски
Рецензија од акад. Дончо Димовски

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ

Олга Панкина
Рецензија од акад. Влада Урошевиќ
Рецензија од акад. Митко Маџунков