ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

Проф. д-р Димитар Ефремов
Рецензија од акад. Нада Поп-Јорданова
Рецензија од акад. Живко Попов