Во овој оддел се објавуваат тендерските документации на постапките за јавни набавки кои ги спроведува Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) во Скопје, со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН).

Секој заинтересиран економски оператор, кој има намера да учествува на некоја од постапките кои ги објавува Македонската академија на науките и уметностите во Скопје, задолжително треба претходно да се пријави на Електронскиот систем за јавни набавки (https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home) и поднесе понуда во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено на него.

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, дадена на секој оглас, во прилог.

Годишен план за јавни набавки на МАНУ во 2019 година

Оглас бр. 02007/2020

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за Секвенционирање на хуман егзом
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – Техничка спецификација и листа на цени

Оглас бр. 01185/2020

НАБАВКИ ОД МАЛА ВРЕДНОСТ  Гориво за моторни возила и за агрегат
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Оглас бр. 01127/2020

НАБАВКИ ОД МАЛА ВРЕДНОСТ  Отстранување на медицински отпад
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Оглас бр. 00969/2020

Набавка од мала вредност Изработка на нови веб-страни и одржување на истите
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Оглас бр. 00964/2020

Поедноставена отворена постапка  за набавка на Компјутерска и друга информатичка опрема
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 5 – техничка спецификација
Прилог 6 – Листа на цени

Оглас бр. 00924/2020

НАБАВКИ ОД МАЛА ВРЕДНОСТ Китови и реагенси потребни за генетско тестирање на Transthyretin фамилијарни амилоидни невропатии (TTR-FAP) и Гошеова болест
Тендерска Документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – Техничка спецификација и листа на цени

Оглас бр. 00756/2020

НАБВКИ ОД МАЛА ВРЕДНОСТ Хемикалии за реализација на проектите на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – Листа на цени

Оглас бр. 00608/2020

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ Биохемиска анализа за Гошеова болест
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – Техничка спецификација и листа на цени

Оглас бр. 00572/2020

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ  Систематски здравствени прегледи за вработените во МАНУ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Оглас бр. 15749/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за Отстранување на технички забелешки од извршениот периодичен технички преглед на лифтови
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Оглас бр. 15728/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за Одржување на системот за прием на пациенти
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Оглас бр. 15228/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за Годишно одржување и сервисирање на протеомска опрема со пропратни составни делови
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 5 – Техничка спецификација и листа на цени

Оглас бр. 15212/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ Одржување и сервисирање клима уреди
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – Техничка спецификација и листа на цени


Оглас бр. 14953/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ на Китови и реагенси потребни за генетско тестирање на Transthyretin фамилијарни амилоидни невропатии (TTR-FAP) и Гошеова болест
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – Техничка спецификација и листа на цени

Oглас бр. 14791/2019

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА  за набавка на Реагенси и китови за таргетирано секвенционирање на панел гени со нови секвенционирачки технологии
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – Техничка спецификација и листа на цени

Oглас бр. 14467/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за Мобилна телефонија
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 5 – Техничка спецификација

Oглас бр. 08840/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за набавка на сунѓер за транспорт на икони
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 08807/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за општи реагенси и китови за молекуларна дијагностика
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 5 – Техничка спецификација и листа на цени

Oглас бр. 08795/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за реагенси и китови за спроведување на анализи со микроарејна технологија, компатибилни со High – Res – Microarray Scanner System, Agilent Technologies (или еквивалент)
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
5-3528_1

Oглас бр. 08776/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за китови и реагенси за ДНК секвенционирање компатибилни за работа со инструментите (2720 термосајклер, 7500 Fast Real-Time PCR, 3130 и 3500 Генетски Анализатори)
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
5-3F37_1

 

Oглас бр. 08772/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за китови и реагенси за ДНК фрагмент анализа и специфични олигонуклеотидни проби компатибилни за работа со инструментите (7500 Fast Real-Time PCR, 3130 и 3500 Генетски Анализатори)
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 5 – техничка спецификација и листа на цени

Oглас бр. 08724/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за транспорт на уметнички дела (локален во Скопје и меѓународен Скопје-Сараево и обратнo)
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 08657/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за превоз на уметнички дела (икони) на територијата на Македонија
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 08155/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за осигурување на уметнички дела при транспорт (меѓународен Скопје-Сараево и обратнo)
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 07888/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за транспорт на уметнички дела (локален во Скопје и меѓународен Скопје-Сараево и обратнo)
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 07488/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за пијалоци, прехранбени и сродни производи
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – техничка спецификација и листа на цени

Oглас бр. 07445/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за средства за одржување на хигиена
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – техничка спецификација и листа на цени

Oглас бр. 07276/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за изработка на дрвени сандаци за транспорт на уметнички дела (слики и скулптури)
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 07152/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за угостителски услуги
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Техничка спецификација и листа на цени -прилог 5

Oглас бр. 07117/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за печатарски услуги
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Техничка спецификација и листа на цени – прилог5

Oглас бр. 06450/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за информативни обележја и репрезентативни подароци
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 06450/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за компјутерска и друга информатичка опрема
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – техничка спецификација
Прилог 5 – листа на цени

Oглас бр. 06245/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за хотелско сместување
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 06237/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за угостителски услуги
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Техничка спецификација и листа на цени -прилог 5

Oглас бр. 06048/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за технички гасови
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 06035/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за информативни обележја и репрезентативни подароци
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 05375/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за годишно одржување, сервисирање и калибрирање на опрема во ИЦГИБ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Техничка спецификација и листа на цени – ПРИЛОГ 4

Oглас бр. 05328/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за такси услуги
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 05244/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за канцелариски материјали
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Техничка спецификација и листа на цени – прилог 5

Oглас бр. 05091/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за надградба на софтвер MAINT Progenesis QI for Proteomic со вклучен upgrade на софтверска верзија Progenesis QP version 4.1
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 5 – Листа на цени

Oглас бр. 05033/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за поправка на постојната рампа поставена на задниот влез на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 04406/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за осигурување на имот и лица на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 04382/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за дополнителна помошна опрема (два замрзнувачи, два специјални кабинети за чување на потенцијално запаливите хемикалии и еден бар код читач)
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 04332/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за услуги за преведување
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 04008/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за информативни обележја
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 03992/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за услуги од авторска агенција
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 03909/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за поправка на постојната рампа поставена на задниот влез на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 03837/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за отстранување на забелешки по технички извештаи по извршен периодичен технички преглед на лифтови во МАНУ и куќата Уранија во Охрид
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 03829/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за осигурување на имот и лица на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 03469/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за информативни обележја
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 03379/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за дезинфекција, дезинсекција, дератизација
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 03203/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за поправка на постојната рампа поставена на задниот влез на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 03199/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за одржување на зеленило
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр.  03195/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за реагенси и китови за анализа на микроРНК
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 5 – Листа на цени

Oглас бр. 02958/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за осигурување на имот и лица на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 02953/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за поправка и сервисирање на фотокопири и компјутерска опрема
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – техничка спецификација и листа на цени за дел 1
Прилог 5 – листа на цени за дел 2

Oглас бр. 02883/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за столарски работи
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – Листа на цени за дел 1

Oглас бр. 02654/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за компјутерска и друга информатичка опрема
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – техничка спецификација
Прилог 5 – листа на цени

Oглас бр. 02593/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за шпедитерски услуги
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 02511/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за дезинфекција, дезинсекција, дератизација
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 02407/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за поправка на постојната рампа поставена на задниот влез на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 02036/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за специјални противпожарни апарати за гасење пожар во просториите со електронска опрема на Центарот
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 01966/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за сервисирање на фенкојлери
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – Листа на цени

Oглас бр. 01833/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за лабораториски потрошен материјал и пластика
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
прилог 4 – листа на цени – Лабораториски потрошен материјал и пластика

Oглас бр. 01829/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за китови, реагенси и потрошен лабораториски материјал за протеомика
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Прилог 4 – листа на цени

Oглас бр. 01636/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за реновирање на тоалети, машки и женски на III спрат во зградата на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 01550/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за услуги за превоз
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 01496/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за фотоапарат за потребите на Архивот на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 01417/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за систем за противпожарна заштита
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 01384/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за годишно одржување, сервисирање и калибрирање на опремата во ИЦГИБ
Тендерска документација
техничка спец. и листа на цени – ПРИЛОГ 2

Oглас бр. 01368/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за хемиско чистење на кондензатори од компресори за ладење
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 01366/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за полнење на фреон и промена на масло и филтри на компресори од системот за ладење
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 01364/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за брза пошта
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 00334/2019

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за авионски билети
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 00279/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за отстранување на забелешки по технички извештаи по извршен периодичен технички преглед на лифтови во МАНУ и куќата Уранија во Охрид
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 00276/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за фенкојлери
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 00245/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за одржување на зеленило
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 00244/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за материјали за одржување на зграда
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка
Листа на цени – прилог 2

Oглас бр. 00203/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за машина за перење алишта, машина за миење садови и апарат за вода со балон
Тендерска документација

Oглас бр. 00188/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за редовно сервисирање ПП апарати
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 00183/2019

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ за вариолајт завеси
Тендерска документација
Оглас за јавна набавка

Oглас бр. 28/2019

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за компјутерска и друга информатичка опрема
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка
Прилог 2 – техничка спецификацијаПрилог 3 – листа на цени за дел 18 и дел 19
Прилог 3 – листа на цени

Oглас бр. 27/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за годишно одржување, сервисирање и калибрирање на опремата во ИЦГИБ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
техничка спец. и листа на цени – ПРИЛОГ 2

Oглас бр. 26/2019

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за реагенси и китови за таргетирано секвенционирање на панел на гени со нови секвенционирачки технологии
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка
Прилог 2- листа на цени

 

Oглас бр. 25/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за клиничко егзомно секвенционирање до 4800 гени
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Прилог 2 – Листа на цени

 

Oглас бр. 22/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за тoнери за печатачи, фотокопири и факс-апарати
Тендерска документација
прилог 2 – техничка спецификација и листа на цени

Oглас бр. 24/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за фенкојлери
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

 

Oглас бр. 23/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за клима-уреди
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 21/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за странски списанија и книги
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 20/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за услуги за одржување на хигиена во зграда
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 19/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за услуги од агенција за привремени вработувања
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 4/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за фиксна телефонија
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 18/2019

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за реагенси за автоматска екстракција на DNK и RNK
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка
Прилог 2 – техничка спецификација и листа на цени

Oглас бр. 17/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за надградба на софтвери и антивирусни програми
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Прилог 2 – Листа на цени

Oглас бр. 16/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за ситна лабораториска опрема за молекуларна дијагностика
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Прилог 2 – Листа на цени

Oглас бр. 15/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за китови, реагенси и потрошен лабораториски материјал за протеомика
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Прилог 2 – листа на цени

Oглас бр. 7/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на камери за видео-надзор во Галеријата на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

 

Oглас бр. 8/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за oсигурување на имот во согласност со програмските активности на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

 

Oглас бр. 14/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за материјали за одржување на зграда
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Листа на цени – прилог 6

Oглас бр. 13/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за врамување, конзервација и реставрација на уметнички слики
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 12/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за реставрација и конзервација на печатени материјали и ракописи
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 11/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за одржување на зеленило
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 10/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за отстранување на забелешки по технички извештаи по извршен периодичен технички преглед на лифтови во МАНУ и куќата Уранија во Охрид
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 9/2019

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за лабораториски потрошен материјал и пластика
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка
прилог 2 – листа на цени – Лабораториски потрошен материјал и пластика

Oглас бр. 6/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за гориво за моторни возила
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

 

Oглас бр. 5/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за сервисирање возила, технички преглед и осигурување возила при регистрација и набавка на пневматици и вулканизерски услуги
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Спецификација на операции и делови за моторно возило

Oглас бр. 3/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за отстранување на медицински отпад
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 2/2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за тонери за печатачи, фотокопири и факс апарати
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Прилог

 

Oглас бр. 1/2019

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за печатарски услуги
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка
Прилог

Oглас бр. 92/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за поправка и сервисирање на фотокопири и компјутерска опрема
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 91/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за промена на излезна рампа
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 89/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за отстранување на забелешки по технички извештаи по извршен периодичен технички преглед на лифтови во МАНУ и куќата Уранија во Охрид
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 88/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за одржување и сервисирање клима-уреди
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

 

Oглас бр. 87/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за телекомуникациски услуги – интернет
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 86/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за сервисирање фенкојлери
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Прилог 2 Листа на цени

 

Oглас бр. 85/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за промена на излезна рампа
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 84/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за одржување и сервисирање клима-уреди
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 83/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за технички преглед, одржување и сервисирање лифтови
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 82/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за отстранување на забелешки по технички извештаи по извршен периодичен технички преглед на лифтови во МАНУ и куќата Уранија во Охрид
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Технички извештај бр. Л310-1-18-9490
Технички извештај бр. Л311-1-18-9490
Технички извештај бр. Л312-1-18-9490
Технички извештај бр. Л343-18-9490

 

Oглас бр. 80/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на бинокуларен микроскоп за потребите на проектот Флорогенеза и споредбени фитогеографски анализи на планините Галичица (Република Македонија) и Славјанка (Република
Бугарија) (проектна соработка МАНУ – БАН)
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 81/2018

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за агрегат
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

 

Oглас бр. 79/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за систем на мрежни дискови (Network Attached Storage – NAS) и резервно напојување (UPS) 1000VA
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 78/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за промена на излезна рампа
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 77/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за тонери за печатачи, фотокопири и факс-апарати
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Прилог 2 – техничка спецификација и листа на цени

Oглас бр. 75/2018

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за реагенси и китови за изолација на ДНА и РНА
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка
прилог 2 – листа на цени – Реагенси и китови за изолација на ДНА и РНА

Oглас бр. 76/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за режано цвеќе
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Прилог 2 – Листа на цени

Oглас бр. 66/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за тонери за печатачи, фотокопири и факс-апарати
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Прилог 2 – техничка спецификација и листа на цени, 66-2018

Oглас бр. 74/2018

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за китови и реагенси за ДНК-секвенционирање компатибилни за работа на инструменти (2720 термосајклер, Fast Real-Time PCR 3130 и 3500 генетски анализатори)
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка
прилог 2 – техничка спецификација и листа на цени, днк секвенционирање

Oглас бр. 73/2018

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за општи реагенси и китови за молекуларна дијагностика
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка
прилог 2 техничка спецификација и листа на цени

Oглас бр. 71/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за китови и реагенси потребни за генетско тестирање на Transthyretin фамилијарни амилоидни невропатии (TTR-FAP) и Гошеова болест
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
прилог 2 – техничка спецификација и листа на цени, ДНК фрагмент анализа

Oглас бр. 70/2018

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за китови и реагенси за ДНК-фрагмент анализа и специфични олигонуклеотидни проби компатибилни за работа на инструментите (7500 Fast Real-Time PCR 3130 и 3500 генетски анализатори)
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка
прилог 2 – техничка спецификација и листа на цени, ДНК фрагмент анализа

Oглас бр. 65/2018

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за лаптоп
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 64/2018

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за десктоп компјутер
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

 

Oглас бр. 63/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за изработка на монтажна пристапна рампа од метална конструкција за лица со посебни потреби
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 62/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за пијалаци, прехранбени и сродни производи
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 61/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за средства за одржување хигиена
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 60/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за реновирање на тоалетите во ИЦГИБ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 59/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за реадаптација на простор за приемно одделение во ИЦГИБ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди
Проект

Oглас бр. 58/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за хемиско чистење на кондензатори од компресори за ладење
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

 

Oглас бр. 57/2018

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за десктоп компјутер
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 56/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за дел 1 такси услуги од постапката Услуги за превоз
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 55/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за годишно одржување/сервис на Систем за Високо-перформансна течна хроматографија, HPLC System Series 200, Perkin Elmer
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 54/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за наменски интернет-сервис за складираните податоци од проектот Градење на истражувања на шизофренија во Македонија
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 53/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за печатачи
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 52/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за услуги од авторска агенција
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 50/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за услуги за превоз
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 51/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за компјутерска и друга информатичка опрема
Тендерска документација
Листа на цени
Техничка спецификација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 49/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за реновирање на тоалетите во ИЦГИБ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 48/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за менување на оштетениот симс на службениот влез на ИЦГИБ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 47/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за компјутерска опрема за складирање и анализа на податоци од NGS-анализи
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 46/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за осигурување на имотот на МАНУ и колективно осигурување на вработените на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 45/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за компјутерска опрема за складирање и анализа на податоци од NGS-анализи
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 44/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за менување на оштетениот дел од покривот над Свечената сала
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 43/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за печатачи
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 42/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за клима уреди
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 41/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за реновирање на тоалетите во ИЦГИБ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 40/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за канцелариски материјали
Тендерска документација
Техничка спецификација и листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 40/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за услуги за преведување
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 39/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за шпедитерски услуги
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 37/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за дезинфекција, дезинсекција, дератизација
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 38/2018

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за хотелско сместување
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 31/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за врамување и реставрација на уметнички слики
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 29/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за китови и реагенси за протеомска и геномска анализа на шизофренија
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 28/2018

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка печатарски услуги
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 26/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за хемикалии, реагенси и потрошен лабораториски прибор за реализација на проектите на МАНУ
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 27/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за сервисирање електронски микроскоп TEM JEOL 1400
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 25/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за редовно сервисирање ПП-апарати
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 14/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за машина за перење алишта и машина за миење садови
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

 

Oглас бр. 24/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за брза пошта
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 23/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за услуги од авторска агенција
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 22/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за паркиралиште за велосипеди
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 21/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за чистење подрумски простории и други простории во зградата на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 4/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за столарски работи
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 20/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за сервисирање електронски микроскоп TEM JEOL 1400
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 19/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за ролетни за заштита од сонце – венецијанери за Книжарницата на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 17/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за менување на оштетениот дел од покривот над Свечената сала
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 16/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за компјутерска и друга информатичка опрема
Тендерска документација
Листа на цени
Техничка спецификација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 15/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за китови и реагенси за протеомска и геномска анализа на шизофренија
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 13/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за отстранување медицински отпад
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 12/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за странски списанија и книги
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 11/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за реставрација и конзервација на печатени материјали, ракописи, графики и цртежи
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 10/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за сервисирање електронски микроскоп TEM JEOL 1400
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 08/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за Китови и реагенси потребни за Генетско тестирање на Transthyretin фамилијарни амилоидни неуропатии (TTR-FAP) и Гошеова болест
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 07/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за услуги од агенција за привремени вработувања
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 06/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за клима-уреди и фенкојлери
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 05/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за сервисирање возила, технички преглед и осигурување возила при регистрација и набавка на пневматици и вулканизерски услуги
Тендерска документација
Листа на услуги
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 03/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за одржување на зеленило
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 02/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за гориво за моторни возила
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

 

Oглас бр. 01/2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за чистење на системот за вентилација над лабораториите на ИЦГИБ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 78/2017

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за компјутерска опрема за потребите на Лабораториите на ИЦГИБ
Тендерска документација
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 77/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за изработка на детален проект за климатизација и греење во ИЦГИБ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 76/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за надградба и проширување на мрежна инфраструктура
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 75/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за одржување на зеленило
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 74/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за столарски работи
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 73/2017

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за лабораториски потрошен материјал и пластика
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 72/2017

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за кетеринг услуги во Скопје
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 71/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за периодичен преглед на вработени
Тендерска документација

Oглас бр. 70/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за заштитна лабораториска опрема
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 69/2017

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за годишно сервисирање, одржување и калибирање на опремата во ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 68/2017

Постапка со преговарање без претходно објавување оглас, 68/2017 – Одржување на апликативен софтвер
Тендерска документација со преговарање без претходно објавување на оглас

 

Oглас бр. 67/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за поправка и сервисирање на фотокопири и компјутерска опрема
Тендерска документација
Листа на цени
Техничка спецификација и листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 66/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за лабораториска опрема за молекуларна дијагностика
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 65/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  за реагенси и китови за молекуларна дијагностика
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 64/2017

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за клиничко егзомно секвенционирање до 4800 гени
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 63/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за изработка на проектна и техничка документација за резервно електрично напојување со автоматски дизел електрогенератор за ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 62/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за лабораториски вртливи столици
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 61/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за китови и реагенси потребни за Генетско тестирање на Transthyretin фамилијарни амилоидни неуропатии (TRT-FAP) и Гошеова болест
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 60/2017

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за реагенси и китови за таргетирано секвенционирање на панел на гени со нови секвенционирачки технологии
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 59/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за заштитна лабораториска опрема
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 58/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за реагенси и китови за спроведување на анализи со микроарејна технологија, компатибилни со High – Res – Microarray Scanner System, Agilent Technologies (или еквивалент)
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 57/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за материјали за одржување на зграда
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 56/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за технички преглед, одржување и сервисирање на лифтови и одржување и сервисирање на клима уреди
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 50/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за годишно одржување и сервисирање на опремата во ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 55/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за пијалоци, прехранбени и други сродни производи
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 54/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за мобилна телефонија
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 49/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за лабораториски потрошен материјал и пластика
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 53/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за сервисирање на фенкојлери
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 52/2017

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за китови и реагенси за ДНК секвенционирање компатибилни за работа на инструментите (7500 fast Real-Time PCR систем како и инструменти базирани на флуоресцентна детекција на ДНК фрагменти со спроведување на капиларна електрофореза – ABI 3130 (4-капиларен) и ABI 3500 (8-капиларен) генетски анализатор.
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 51/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за средства за одржување на хигиена
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 48/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на стоки за зградата на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 47/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за канцелариски материјали
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 46/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на режано цвеќе
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 45/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за тонери за печатачи, фотокопири и факс апарати
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 44/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за средства за одржување на хигиена
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 43/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за услуги за лектура на македонски и англиски јазик
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 42/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавки на стоки за зградата на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 41/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за изработка на три изложбени витрини
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 40/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за сувенири, плакети и плочки
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 39/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на две витрини за примероците на минералите гипс и галенит
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 38/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за пијалоци, прехранбени и други сродни производи
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 37/2017

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за угостителски услуги
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 36/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за услуги за превоз (такси услуги, автомобил, комбе, минибус и автобус)
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 35/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за услуги за хотелско сместување
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 34/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за комплетно чистење на зградата на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 33/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на стоки за зградата на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 32/2017

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за китови и реагенси за ДНК фрагмент анализа и специфични олигонуклеотидни проби компатибилни за работа на инструментите (ABI 2720 термосајклер, 7500 fast Real-Time PCR, ABI 3130 и ABI 3500 генетски анализатори и Qubit 2.0 флуорометар)
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 31/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за осигурување на имотот на МАНУ и колективно осигурување на вработените на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 30/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за рекламен материјал за потребите на МАНУ и за потребите на проектот „Зајакнување на можностите за истражувачки кариери и мобилност во Македонија“
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 29/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за шпедитерски услуги
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 28/2017

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за китови и реагенси за ДНК секвенционирање компатибилни за работа на инструментите (7500 fast Real-Time PCR систем како и инструменти базирани на флуоресцентна детекција на ДНК фрагменти со спроведување на капиларна електрофореза – ABI 3130 (4-капиларен) и ABI 3500 (8-капиларен) генетски анализатор
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Oглас бр. 27/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за надградба и проширување на мрежна инфраструктура
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 26/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на стоки за зградата на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 25/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за услуги за преведување
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 24/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за мермерни плочи на скали од свечен влез, поправка на дел од мермерни површини за седење и примена на искршени травертински плочи на плочникот на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 23/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на стоки за зградата на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 22/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за дезинфекција, дезинсекција и дератизација
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 21/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за сервисирање, верификација и одржување со резервни делови на масен спектрофотометар – MALDI TOF TOF, произведен од фирмата Shimadzu
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди


Oглас бр. 20/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за компјутери и друга информатичка опрема
Тендерска документација
Листа на цени
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 19/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за полнење на фреон и промена на масло и филтри на компресори од системот за ладење
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди

Oглас бр. 18/2017

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка за печатарски услуги
Тендерска документација
Листа на цени за дел 1
Листа на цени за дел 2
Оглас за доделување на договор за јавна набавка


Оглас бр. 17/2017

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за изведување на работи во зградата на МАНУ
Тендерска документација
Оглас за барање за прибирање на понуди