Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, Македонската академија на науките и уметностите има донесено одлука за утврдување Листа на информации од јавен карактер.

За да се добие информација од јавен карактер потребно е да се пополни образецотОбразец за Барање за пристап до информации од јавен карактер – word формат, и истото да се достави по пошта на следната адреса: Македонска академија на науките и уметностите, бул. ,,Крсте Мисирков“ бр. 2 – Скопје, или на е-адресата на службеното лице. Анета Јовановска – e-mail: ane@manu.edu.mk

Доколку барателот сака да достави жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, тоа може да го стори со помош на следниот образец Образец за Жалба – word формат.

Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: 02/ 3235-400.

Годишни извештаи за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Годишен извештај за 2022 година
Годишен извештај за 2021 година

Годишен извештај за 2020 година
Годишен извештај за 2019 година

Повеќе информации можете на најдете на следниот линк.

Информации од јавен карактер на Македонската академија на науките и уметностите

Заштита на укажувачи

Документи за родова еднаквост