Блаже Конески

ПРЕПЕВИ

Од најраните препеви на:

Марија Деле Грацие (Marie Eugenie Delle Grazie)

/ /

 

Шандор (Александар) Петефи (Sándor Petőfi)

/ /

 

Димчо Дебелјанов (Димчо Дебелянов)

/