Untitled logo

Се одржа седница на Годишно собрание на МАНУ на кое акад. Таки Фити, претседател на МАНУ, поднесе експозе „Македонската академија на науките во уметностите во 2016 и 2017 година“. На седницата беа усвоени и Извештајот за работата на Македонската академија на науките и уметностите во 2016 година, како и Програмата за работа на Македонската академија на науките и уметностите во 2017 година.

ЕКСПОЗЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАНУ, АКАД. ТАКИ ФИТИ, ПОДНЕСЕНО НА ПЕДЕСЕТТОТО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАНУ

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en