Македонската академија на науките и уметностите и фондацијата „Трифун Костовски“ имаат чест да Ве поканат на традиционалното одбележување на

ДЕНОТ НА ФОНДАЦИЈАТА ТРИФУН КОСТОВСКИ

на кое ќе биде претставено нејзиното издание:

МИРОСЛАВ КРЛЕЖА
120 години од раѓањето
100 години од првото доаѓање во Македонија
.

Обраќања на:

акад. Томе Серафимовски, претседател на УО на Фондацијата

акад. Владо Камбовски, претседател на МАНУ

г. Трифун Костовски, основач на Фондацијата

акад. Влада Урошевиќ, промотор на изданието.

Фрагменти од книгата ќе читаат актерите:

Магдалена Ризова-Черних и
Борче Начев.

Коктел

На 12 мај (понеделник) 2014 година, во 12:00 часот

Свечена сала, МАНУ

Свечена покана за настанот.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en