МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКАТА И УМЕТНОСТИТЕ И УНГАРСКАТА АМБАСАДА

имаат чест да Ве поканат на

ИЗЛОЖБА  „HUNGARY at a GLANCE“

 на 10-ти АПРИЛ2014 година во 19 часот.

 

Во прилог на ова соопштение и официјалната покана.

 

invitation

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en