акад.

На 3 април 2018 година, по повод смртта на акад. Цветан Грозданов, Македонската академија на науките и уметностите и Филозофскиот факултет во Скопје одржаат заедничка Комеморативната седница во Свечената сала на МАНУ.

Беседата на претседателот на МАНУ, акад. Таки Фити, на Комеморативната седница по повод смртта на акад. Цветан Грозданов може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en