МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ и ФОНДАЦИЈАТА ТРИФУН КОСТОВСКИ

имаат чест да Ве поканат на одбележувањето на 85-годишнинатa од раѓањето на акад. Матеја Матевски со промоција на книгата

КОПНЕЖ ПО ЦЕЛИНА
Поезија од акад. Матеја Матевски

Обраќања на:
акад. Томе Серафимовски, претседател на УО на Фондацијата
акад. Владо Камбовски, претседател на МАНУ
акад. Георги Старделов, промотор на изданието

Песна посветена на акад. Матеја Матевски ќе прочита:
Ристо Лазаров, поет

Избор од поезијата на акад. Матеја Матевски ќе читаат актерите:
Магдалена Ризова-Черних
Бедија Беговска
Борче Начев
Коктел

На 13 март (четврток) 2014 година, во 12:00 часот
Свечена сала, МАНУ

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en