Untitled logo

Во рамките на манифестацијата Научна и уметничка визита 2017 на МАНУ која се одржува во Куќата на Уранија во Охрид, Истражувачкиот центар за ареална лингвистика “Божидар Видоески” (ИЦАЛ) во периодот од 30.6-2.7.2017г. организираше Лингвистичка работилница. Работилницата беше посветена на концепцијата за изработка на дескриптивна и историска граматика на македонскиот јазик. Покрај излагањата и дискусиите на учесниците околу концепцијата, во рамките на работилницата беше презентирана и Дигиталната база на ресурси за проучување на македонскиот јазик, како и Електронскиот корпус за проучување на македонскиот јазик со кои располага ИЦАЛ.

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en