Во Македонската академија на науките и уметностите беше потпишан Меморандум за соработка меѓу Академијата и Министерството за економија на Република Македонија.
Меморандумог го потпишаа претседателот на МАНУ, акад. Таки Фити и министерот за економија во Владата на РМ г. Крешник Бектеши.
Фокусот на соработката меѓу МАНУ и Министерството за економија ќе биде во областа на одржливиот економски развој, а во тој контекст и на прашањата и проблемите поврзани со енергетиката и животната средина.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en