Датум: 15 декември 2014

Место: Амфитеатар на МАНУ

Меморијална средба во спомен на академик Георги Д. Ефремов

Фотограф: Иван Блажев

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en