Датум: 26 и 27 септември 2014

Место: Амфитеатар на МАНУ

МЕЃУНАРДОНИ НЕФРОЛОШКИ ДЕНОВИ
во чест на 75 години од раѓањето на акад. Момир Поленаковиќ и 50 години научна работа

Фотограф: Иван Блажев

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en