Department for Linguistic and Literary Sciences

Акад. Милан Ѓурчинов (1928)

 • Компаративно проучување на македонската литература и култура во ХХ век (1992-1998)
 • Епохата на модернизмот во македонската литература (1998-2003)
 • Руска книжевна авангарда (1999-2007)
 • Личноста и делото на Ацо Караманов (2002-2004)
 • Современата македонска книжевност (2010-2012)
 • Критичко издание на делата на Блаже Конески (2003-2019)

Акад. Витомир Митевски (1951)

 • Духовниот живот во Доцна Антика и Раното Средновековие (2010-2012)
 • Македонска научна и стручна терминологија, акад. Блаже Конески (1969-1993), акад. Божидар Видоески (1994-1998) акад. Петар Хр. Илиевски (1999-2011), акад. Витомир Митевски (2012-2019)*
 • Античката, византиската и македонската епска поезија (2013-2015)
 • Континуитетот и дисконтинуитетот како истражувачки проблем (со Институтот за славистика при ПАН), (2013-2018)
 • Столбовите на античката мудрост (2017-2019)

Акад. Ѓорѓи Поп-Атанасов (1940)

 • Словенските ракописи од Македонија во странски ракописни збирки (X–XIX век), (2013-2015)
 • Словенските ракописи од Македонија во странски ракописни збирки (X–XIX век) Книга втора. Палеографски албум (2016-2018)

Акад. Блаже Ристовски (1931)

 • Ѓорѓија Пулески и неговите ракописи (1992-1994)
 • Русија и Македонија: заемни врски во политичкиот живот и историјата на културата (1993-2011)
 • Балкански студии: историските, политичките, економските, културните и демографските аспекти на односите на Македонија со соседните земји (Албанија, Бугарија, Грција и Србија), акад. Блаже Ристовски и Ристо Никовски (2001-2004)
 • Собрани дела на Крсте Петков Мисирков (1995-2018)

Акад. Зузана Тополињска (1931)

 • Меѓународни лингвистички атласи (ОЛА, ЕЛА и ОКДА), акад. Божидар Видоески (1976-1998), акад. Зузана Тополињска (1999-2015) и доп. член Марјан Марковиќ (2016-2019)*
 • Македонско-полска/полско-македонска конфронтативна граматика, (со Институтот за славистика при ПАН), акад. Божидар Видоески (1984-1998) и акад. Зузана Тополињска (1999-2011)*
 • Дијалектите на македонскиот јазик (1998-2003)
 • Македонска лингвистичка библиографија (2001)
 • Географска и функционална карактеристика на морфо-синтаксички балканизми (2001-2006)
 • Граматички опис на македонскиот стандарден јазик (2017-2019)

Акад. Катица Ќулавкова (1951)

 • Книжевно-теориски поимник (2004-2006)
 • Балканска слика на светот (Речник на балканолошки термини), (2005) и (2007-2009)
 • Интерпретации, поетика и херменевтика (2006-2011)
 • Споделени фигури на меморијата („Црна Арапина“ како балканска, медитеранска и европска фигура на меморија), (2008-2009)
 • Балканска слика на светот. Конти­нуи­тетот и дисконтинуитетот како истра­жувачки проблем во македон­ската, балканската и европската култура (со Институт за славистика при ПАН), (2010-2012)
 • Словенските проекции на Европа. Помеѓу реалното и имагинарното, компаративни студии, (со Институт за славистика при ПАН), (2010-2012)
 • Методи на книжевната херменевтика (2013-2015)
 • Поимник на современата книжевна теорија (2017-2019)

Доп. член Марјан Марковиќ (1967)

 • Меѓународни лингвистички атласи (ОЛА, ЕЛА и ОКДА), акад. Божидар Видоески (1976-1998), акад. Зузана Тополињска (1999-2015) и доп. член Марјан Марковиќ (2016-2019)*
 • Развојниот пат на македонскиот вербален систем (во балкански контекст) (2016-2018)

***

Акад. Божидар Видоески (1920-1998)

 • Атлас на македонските говори во Егејска Македонија (1978-1989)
 • Јазични испитувања на Малеш и Пијанец (1969-1987)
 • Меѓународни лингвистички атласи (ОЛА, ЕЛА и ОКДА), акад. Божидар Видоески (1976-1998), акад. Зузана Тополињска (1999-2015) и доп. член Марјан Марковиќ (2016-2019)
 • Македонска научна и стручна терминологија, акад. Блаже Конески (1969-1993), акад. Божидар Видоески (1994-1998) акад. Петар Хр. Илиевски (1999-2011), акад. Витомир Митевски (2012-2019)*
 • Македонско-полска/полско-македонска конфронтативна граматика (со Институтот за славистика при ПАН), акад. Божидар Видоески (1984-1998) и акад. Зузана Тополињска (1999-2011)
 • Македонските говори во Пиринска Македонија (1997)

Акад. Петар Хр. Илиевски (1920-2013)

 • Речник на микенските лични имиња (1981-1995) и (2002-2007)
 • Јазично-литературни и историско-археолошки испитувања на Бистра со соседните области, акад. Харалампие Поленаковиќ (1980-1983) и акад. Петар Хр. Илиевски (1984-1993)*
 • Словенската писменост и Охридскиот книжевен центар (1995-2001)
 • Македонска научна и стручна терминологија, акад. Блаже Конески (1969-1993), акад. Божидар Видоески (1994-1998) акад. Петар Хр. Илиевски (1999-2011), акад. Витомир Митевски (2012-2019)*
 • Епиграфски и нумизматички извори за античката историја на нашата земја (со САНУ), акад. Михаил Петрушевски (1981-1989) и акад. Петар Хр. Илиевски (1989-2007)*
 • Комплетирање на Григориевиот превод на зборникот ‘Сокровиште’ од Дамаскин Студит (со Академијата на науките на Украина), (2009-2013)

Акад. Оливера Јашар-Настева (1922-2000)

 • Речник на турцизмите во македонскиот јазик, акад. Оливера Јашар-Настева (1981-2000) и д-р Олга Иванова (2000-2001)

Акад. Блаже Конески (1921-1993)

 • Македонска научна и стручна терминологија, акад. Блаже Конески (1969-1993), акад. Божидар Видоески (1994-1998) акад. Петар Хр. Илиевски (1999-2011), акад. Витомир Митевски (2012-2019)
 • Македонија и македонскиот народ (1982-1984)

Акад. Харалампие Поленаковиќ (1909-1984)

 • Јазично-литературни и историско-археолошки испитувања на Бистра со соседните области, акад. Харалампие Поленаковиќ (1980-1983) и акад. Петар Хр. Илиевски (1984-1993)
 • Книжевно-културните врски помеѓу Македонците и Црногорците од најстари времиња до денес (со ЦАНУ), акад. Харалампие Поленаковиќ (1981-1983) и акад. Александар Спасов (1984-1990)

Акад. Александар Спасов (1925-2003)

 • Книжевно-културните врски помеѓу Македонците и Црногорците од најстари времиња до денес (со ЦАНУ), акад. Харалампие Поленаковиќ (1981-1983) и акад. Александар Спасов (1984-1990)*
 • Константин и Андреја Петкович – нивниот живот и литературно-културната дејност (1981-1993)
 • Мите Богоевски – живот и книжевна дејност (1994-1996)
 • Прилози за македонската книжевна историја (2002-2004)

Department of Social Sciences

Акад. Абдулменаф Беџети (1959)

 • Унапредување на економската соработка на Р. Македонија со Р. Турција – со посебен осврт врз привлекување на инвестициите (2013)
 • Невработеноста и активните економски политики со посебен осврт врз Р.Македонија (2014-2015)
 • Образованието во функција на економскиот раст со посебен осврт врз Република Македонија (2016)
 • Одржливоста на пензискиот систем во Република Македонија – предизвици и решенија (2017-2018)

Акад. Вера Битракова Грозданова (1939)

 • Голем Град – Преспа во античкиот и средниот век (2010-2013)
 • Верувањата преку сликата во камен во античко време во Македонија – корпус на споменици (2014-2019)
 • Скулптурата и декоративната пластика во античко време во Македонија, Министерство за култура на РМ (2016–2017)

Акад. Цветан Грозданов (1936)

 • Археолошка карта на Македонија (II том), (1995-1996)
 • Непознати и малку познати икони на Дичо Зограф во Македонија (2002)
 • Живописот во Западна Македонија во XIII век (2003-2004)
 • Влијанието на Христофор Жефарович (Џефар) врз маке­донската уметност во XIX век (2006)
 • Фигурите на неидентификуваните светци во првата зона на наосот на Св. Софија во Охрид во XI век (2008)
 • Почетоците на Дичо Зограф (2009)
 • Балкански студии: историските, политичките, економските, кул­­­­тур­ните и демографските аспекти на односите на Република Маке­донија со Република Турција, акад. Никола Кљусев (2007-2009) и акад. Цветан Грозданов (2009-2011)*
 • Живописот на св. Бого­ро­дица (св. Климент) и умет­носта на Охрид­ска­та архи­епископија во XIII–XIV век (2007-2018)
 • Проучување на култот на портретите на св. Јован Владимир во уметноста на Балканот од XVI–XX век (Македонија, Црна Гора и Албанија), Министерство за култура на РМ (2016)
 • Истражувачки и превентивно-заштитни работи на фрескоживописот од црквата Св. Ѓорѓи (Кнежински манастир), акад. Цветан Грозданов и д-р Сашо Цветковски, Министерство за култура на РМ (2017)

Акад. Владо Камбовски (1948)

 • Фундаменталните долгорочни интереси на Република Маке­­­­донија (Евро­инте­гра­циски процеси на Република Македонија), акад. Никола Кљусев (2003-2005) и акад. Владо Камбовски (2006-2008)*
 • Анализа на состојбата во безбед­нос­ниот сектор во Република Маке­донија и предлог на решенија за негово редизајнирање 2009-2010)
 • Хармонизација на правниот систем на Република Маке­донија со правото на Европ­ската унија (2007-2016)
 • Хармонизација на правниот систем на Република Маке­донија со правото на Европ­ската унија (правна држава, владеење на правото и човекови слободи и права), (2017-2019)

Акад. Иван Катарџиев (1926)

 • Врските меѓу Македонците и Албанците во периодот 1878-1913, (2004-2006)
 • Македонската емиграција во Бугарија и македонскиот национален идентитет (2004-2006)
 • Врските меѓу Македонците и Албанците во периодот 1878-1913 г., (2004-2006)
 • Васил Ивановски – животот и делото (2007-2009)
 • Програмите и уставите на нацио­нално-ослободителното движење на маке­дон­скиот народ од Креснен­ското востание (1878) до АСНОМ (1944), (2008-2012)
 • Васил Ивановски за политичкото и државно самоопределување и обединување на македонскиот народ (2010-2012)
 • Македонија од Версај 1919 година до АСНОМ 1944 година (2013-2015)
 • Македонија од Букурешкиот конгрес 1913 до решението на Првото заседание на АСНОМ за создавање на федерална македонска држава во август 1944 (2016-2018)
 • Мојот пат од Пирин до Скопје и МАНУ – чекорење во времето (2016)

Акад. Гоце Петрески (1953)

 • Детерминантите на невработе­носта во Република Македонија (2010-2012)
 • Невработеноста и политиките за зголемување на вработеноста (2013-2015)
 • Технолошките промени, економскиот раст и пазарот на труд (2016-2018)
 • Структурни карактеристики и можни насоки за развој на македонската индустрија (2016-2017)

Акад. Таки Фити (1950)

 • Релевантноста на новите макроекономски теории за економијата на Република Македонија (2004-2005)
 • Современите текови на микро­економската наука и имплика­циите врз држав­ната регулација (2007-2008)
 • Новата класична макроекономија и редизајнирање на економските политики (2008-2009)
 • Кејнзијанската економска фило­зофија – од Кејнз до денешни дни (2009-2011)
 • Светската економска криза од 2007/2008 година и импликациите врз македонската економија (2011-2013)
 • Македонија на патот на воспоста­ву­ва­ње на функционирачка економија и членство во ЕУ (2009-2011)
 • Потенцијалниот бруто домашен производ и природната стапка на невработеност во Р. Македонија (2012-2013)
 • Фискални мултипликатори – случајот на Република Македонија (2014-2016)
 • Иновациите во бизнис секторот на Република Македонија и нивните импликации врз перформансите на претпријатијата (2017-2019)
 • Bulgarian–Macedonian Cross Border Cooperation for Capacity Building for Competitiveness and Innovation (Бугарско–македонска меѓугранична соработка за градење капацитети за конкурентност и иновативност), IPA II, Европска Унија (2016-2017)

Доп. член Драги ЃОРГИЕВ (1963)

 • Македонските градови 1800-1878: економско-социјални истражувања (2016-2018)

Доп. член Изет Зеќири (1967)

 • Мобингот како фактор на стрес: истражување на состојбата кај вработените во полошкиот регион (2016)
 • Регионалниот развој како предуслов за интегрирање на Република Македонија во Европската унија (2017)

***

Акад. Блага Алексова (1922-2007)

 • Старохристијанска и старословенска археологија во Македонија, IV-IX век (1998-2000)
 • Ранохристијански споменици во Македонија (2001-2003)
 • Развојниот пат на старохристијанската архитектура во Македонија, IV-VI век (Евиденција, регистрација и комплетна обработка на споменичниот фонд) (2004-2006)

Акад. Михаило Апостолски (1906-1987)

 • Номадски и полуномадски сточарски движења на Балканот и во Југоисточна Европа (1973-1992)
 • Етнографија на Јужните Словени (1980-1983)
 • Етнографија на Македонците и на народностите во Македонија, акад. Михаило Апостолски (1980-1987) и акад. Крум Томовски (1988-1994)
 • Советско-југословенските односи помеѓу двете светски војни (1984-1986)
 • Историја на научниот и културниот развиток на човештвото – прилози за Македонија, акад. Михаило Апостолски (1986-1987) и акад. Манол Пандевски (1988-1990)

Акад. Ксенте Богоев (1919-2008)

 • Федерализмот во областа на финансискиот систем на Југославија (1982-1990)
 • Стратегија на приспособување на стопанството и глобални согледувања за стопанскиот развој на Република Македонија, акад. Ксенте Богоев и акад. Никола Узунов (1991-1992)
 • Макроекономската политика во отворените стопанства во периодот на транзицијата (1993-1994)
 • Стабилизациони, платно-билансни и развојни проблеми на Република Македонија од 1991-1995, (1995-1996)
 • Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија (1996-1997)
 • Извозна стратегија на Република Македонија во деведесеттите години (1998-1999)
 • Економијата во Република Македонија во деведесеттите години (1998-2000)
 • Фундаментални долгорочни интереси на Република Македонија и изворите и облиците на нивното загрозување, акад. Ксенте Богоев (2001-2002), акад. Никола Кљусев и проф. Трајан Гоцевски (2003-2005)
 • Современата теорија и пракса за финансирањето на локалните единици на самоуправа (2002)
 • Фискалниот фактор во современата макроекономија (2007-2008)
 • Промените во положбата и функциите на централните банки на земјите членки на Европската монетарна унија (ЕМУ) и импликациите за Република Македонија како идна членка на ЕМУ (2004-2005)

Акад. Евгени Димитров (1919-2010)

 • Изборите и дејноста на политичките партии во Македонија за време на стара Југославија во периодот 1918-1941 г., (1981-1988)
 • Создавање и развиток на југословенскиот федерализам (1981-1984)
 • Македонската интелигенција во Швајцарија во времето на Париската мировна конференција (1998-1999)

Акад. Данчо Зографски (1920-1997)

 • Стопанскиот развиток на Малеш и Пијанец, акад. Кирил Миљовски (1969-1983), акад. Данчо Зографски (1984-1987)*
 • Влади и невладејачки етнички групи во Европа (1850-1940)” – прилози за Македонија (1985-1990)
 • Развитокот на стопанството во Македонија од 1918 до 1980 година, акад. Кирил Миљовски (1981-1983) и акад. Данчо Зографски (1983-1987)*

Акад. Никола Кљусев (1927-2008)

 • Економијата на Македонија во процесот на транзицијата (1993-1995)
 • Фундаментални долгорочни интереси на Република Македонија и изворите и облиците на нивното загрозување, акад. Ксенте Богоев (2001-2002), акад. Никола Кљусев и проф. Трајан Гоцевски (2003-2005)*
 • Фундаменталните долгорочни интереси на Република Маке­­­­донија (Евро­инте­гра­циски процеси на Република Македонија), акад. Никола Кљусев (2003-2005) и акад. Владо Камбовски (2006-2008)
 • Демографските и миграционите движења на Република Македонија и нивните политички и економско-социјални импликации (2001-2002)
 • Населението на Република Македонија (2001-2005)
 • Анализа на развојните индикатори на стопанството на Република Македонија по Втората светска војна (2003-2004)
 • Балкански студии: односите на Маке­донија со соседните земји (Србија и Црна Гора), акад. Никола Кљусев и проф. д-р Славко Милосавлевски (2005-2006)
 • Балкански студии: историските, политичките, економските, кул­­­­тур­ните и демографските аспекти на односите на Република Маке­донија со Република Турција, акад. Никола Кљусев (2007-2009) и акад. Цветан Грозданов (2009-2011)

Акад. Димче Коцо (1910-1993)

 • Сондажни проучувања на остатоците на старата разурната црква во напуштеното село Главиница во Дебарца (1981)
 • Археолошка карта на Македонија (1980-1991)

Акад. Љубен Лапе (1910-1985)

 • Македонската емиграција во Швајцарија во времето на Првата светска војна (1981-1985)

Акад. Кирил Миљовски (1912-1983)

 • Стопанскиот развиток на Малеш и Пијанец, акад. Кирил Миљовски (1969-1983) и акад. Данчо Зографски (1984-1987)
 • Развитокот на стопанството во Македонија од 1918 до 1980 година, акад. Кирил Миљовски (1981-1983) и акад. Данчо Зографски (1983-1987)
 • Теоретските основи и практичните последици на недостатната економска регионална развиеност (1981-1982)
 • Националното прашање во Југославија во ХХ век, со посебен осврт на македонското национално прашање (1981-1982)

Акад. Манол Пандевски (1925-1998)

 • Македонско-црногорските врски во XIX и XX век – до 1945 година (со ЦАНУ), (1981-1987)
 • Историја на научниот и културниот развиток на човештвото – прилози за Македонија, акад. Михаило Апостолски (1986-1987) и акад. Манол Пандевски (1988-1990)*
 • Јане Сандански (1872-1915), (1981-1994)
 • Македонија спроти Балканските војни (1910-1912), (1996-1998)

Акад. Михаил Д. Петрушевски (1911-1990)

 • Епиграфски и нумизматички извори за античката историја на нашата земја (со САНУ), акад. Михаил Петрушевски (1981-1989) и акад. Петар Хр. Илиевски (1989-2004)

Акад. Никола Узунов (1930-2010)

 • Споредбена анализа на економските системи на балканските земји (1981-1986)
 • Стратегија на приспособување на стопанството и глобални согледувања за стопанскиот развој на Република Македонија, акад. Ксенте Богоев и акад. Никола Узунов (1991-1992)*
 • Развитокот на стопанството во Македонија (1945-1990). Основни белези (1993-1995) и (1998-2000)
 • Придонесот на акад. Кирил Миљовски за економската наука и макроекономската политика на Македонија (2001)
 • Економската наука и макроекономската политика (2003-2004)
 • Движењата и промените на сто­пан­ството на Македонија во периодот 1900-1950 г., (2007-2008)

Акад. Александар Христов (1914-2000)

 • Идејата за федерација во изградувањето на македонската државност во програмите на македонските револуционери во периодот 1878-1941 г., (1981-1986)
 • Обичајното право во Македонија (1987-1995)
 • Македонија и македонскиот народ (од најстари времиња до денес (1992-1998)

Department of Medical Sciences

Акад. Момир Поленаковиќ (1939)

 • Ултра­структурни студии кај шизо­френијата, Нацио­нален институт за здравје на САД и Фогарти фондацијата – САД (2009–2011)
 • Uropithelial tumors, associated with Balcan endemic nephropathy – spe­ci­­fic and common molecular pathways (Уроепителни тумори кај бал­кан­ска ендемска нефропатија – специфични и заеднички молекуларни патишта), Швајцарска национална фондација (2011–2013)
 • Macedonian Center for Ultra­struc­tural Studies in Schizophrenia (Македонски центар за ултра­структурни студии кај шизо­френијата), Нацио­нален институт за здравје на САД и Фо­гарти фондацијата – САД (2009–2012)
 • Golgi studies in schizophrenia (Голџиеви студии кај шизо­френијата), Нацио­нален институт за здравје на САД (2010–2015)
 • Building Schizophrenia Research in Macedonia (Градење научни капацитети за истражу­вање на шизофренијата во Македонија), Фо­гарти фондацијата – САД и Нацио­налниот институт за здравје на САД (2012–2017)
 • Genetic screening for mutation in GH1 and GHRHR in a cohort of patients with isolated deficiency (IGHD) – Генетско скринирање за мутации во GH1 и GHRHR кај пациенти со изолиран недостиг на хормон за раст (IGHD), ICGEB, Italy (2014-2016)
 • COST Action CA15223Modifying plants to produce interfering RNA, Проект на COST Action CA15223 (Модифицирање на растенија за производство на интерферентна РНК), COST (2016-2019)
 • Молекуларна епидемиологија на хепатитис Ц и хепатитис Б вирусната инфекција во Република Македонија (1998-2000)
 • Ренални компликации на шеќерната болест во Република Македонија (2001-2003)
 • Асоцијација на HLA DR B1 алелите со хронична хепатитис C инфекција со бубрежна инсуфициенција (2003-2005)
 • Тубулоинтерстицијални промени при нефропатиите – нефритите (клиничко-морфолошки иследувања (2004-2007)
 • Инцидентноста и клиничкиот тек на IgA нефропатијата во Република Македонија (2006-2008)
 • Регистер на бубрежни биопсии во Република Македонија (2008-2010)
 • Антимикробната и антитромботичната активност на антибиотиците, акад. Иван Дејанов (1999-2001) и акад. Момир Поленаковиќ (2002)*
 • Откривање на биомаркери кај канцер на простата со користење на 2DIGE/MS/MS технологија (2012-2014)
 • Откривање на уринарни биомаркери за урогенитални канцери со користење на 2-D DIGE/MS и LC-MS протеомските технологии (2015-2017)

Акад. Нада Поп-Јорданова (1947)

 • Enhancing the Scientific Study of Early Autism (ESSEA), (Унапредување на научното истражување за ран аутизам), EU/ESF, (2010–2014)
 • EMF-MED: European network for innovative uses of EMFs in medical applications (Европска мрежа за иновативна употреба на eлектромагнетни полиња во медицински апликации), EU ESF COST (2014-2018)
 • Психофизиологија на вниманието: споредба деца и возрасни (2013–2015)
 • Развој на мобилна апликација за самостоен ментален тренинг и стимулација (2016-2018)

Акад. Живко Попов (1950)

 • Етаблирање на банка на тумори на мочниот меур и нивни деривати и анализа на молекуларни маркери релевантни во проценката на реку­рентноста и прогресијата на болеста (2010-2012)
 • Етаблирање на банка на тумори на мочниот меур и нивни деривати и анализа на молекуларни маркери релевантни во проценката на реку­рентноста и прогресијата на болеста (2013–2015)
 • Фактичка состојба и стратегија за развој на трансплантација на бубрези во Република Македонија (2016-2017)

Акад.. Владимир Серафимоски (1948)

 • Улогата на медикаментозната терапија во превенција­та на крварењето кај пациенти со црнодробна цироза (2002-2004)
 • Епидемиолошки, клинички и тера­певтски каракте­ристики на желудочниот карцином во РМ (2005-2007)
 • Улогата на насочената биопсија на црниот дроб водена под контрола на ултразвук во диференцирање на црнодробните заболувања (2008-2012)
 • Инсулинска резистенција, липиден профил и тироидни нарушувања кај пациенти со хроничен хепатитис Ц (2013-2016)
 • Тромбофилични состојби кај хроничните црнодробни болести (2017-2019)

Акад. Илија Филипче (1946)

 • Молекуларни основи на несиндром­ската наследна глувост во Република Македонија, акад. Георги Ефремов (2006-2008), акад. Илија Филипче (20092012) и м-р Емилија Шукарова-Стефановска (2013-2015)*
 • Белова парализа. Рандомизирана, двојно слепа, плацебо контро­ли­рана, мултицентрична студија (2010-2012)
 • Техниката Stapedectomy наспроти техниката Small fenestra stapedectomy во третманот на отосклерозата во Република Македонија (2013)
 • Тимпанопластика тип 1s. Мирингопластика: дали графитот треба да се постави медијално или латерално од мембрана тимпани (2014-2015)
 • Менаџмент на конгенитална атрезија на увото (2016-2017)

Доп. член Александар Димовски (1962)

 • Генетски фактори одговорни за развој на колоректалниот карцином (2016-2018)

Доп. член Сашко Кедев (1962)

 • Акутен коронарен синдром во Република Македонија (2016-2018)

***

Акад. Александар Андреевски (1922-2005)

 • Развој на научноистражувачката дејност во Република Македонија од 1996-2000 година (1996-1997)
 • Споредбени испитувања на терапевтските резултати кај ракот на гркланот (1981-1987)
 • Беловата парализа на лицевиот нерв во СРМ (1986-1991)
 • Влијание на бучавата врз слушниот орган на вработените во текстилните комбинати и во скопската железарница (1992-1995)
 • Преканцерозни состојби на ларинксот во Република Македонија (1993-1996)
 • Валоризација на функционалните резултати кај палатопластиките (1995-1997)
 • Медицински и социјални аспекти на глувоста во Република Македонија (1996-1999)
 • Онколошки и функционални резултати кај реконструктивната хирургија на малигните тумори на ларинксот во Република Македонија (1997-1999)
 • Хередитарна глувост – современа дијагностика и третман (2000-2004)
 • Постоперативни компликации во оториноларингологијата – превенција и третман (2000-2002)

Акад. Илија Васков (1934-2014)

 • Современа дијагностика и третман на траумите во максилофацијалната регија во Република Македонија (2001-2004)
 • Хируршки интервенции на лицевите аномалии (2005-2007)
 • Синдромски заболувања во максило­фацијалната регија во Република Македонија (2008-2010)
 • Влијание на еколошките промени врз здравјето на луѓето, со посебен осврт на состојбата во Велес и во блиската околина (2011-2014)

Акад. Пенчо Давчев (1922-1995)

 • Хепатитис Б (ХБ) вирусна инфекција и примарен хепатоцелуларен карцином (1986-1991)
 • Хепатитис Ц вирусна инфекција во Република Македонија (1994-1996)

Акад. Иван Дејанов (1932-2001)

 • Антропогени ефекти врз животната средина во Охридско-Преспанскиот регион (1998-2000)
 • Антимикробната и антитромботичната активност на антибиотиците, акад. Иван Дејанов (1999-2001) и акад. Момир Поленаковиќ (2002)

Акад. Георги Д. Ефремов (1932-2011)

 • Испитување на специфичните абнормалности на хуманиот хемоглобин во СФРЈ (1985-1988)
 • Молекуларна карактеризација на таласемиите во Југославија (1988-1991)
 • Примена на генетскотот инженерство во дијагностиката, превентивата и терапијата во хуманата и ветеринарната медицина (1988-1991)
 • Истражување на охридската пастрмка (1988-1997)
 • Истражување на цистичната фиброза во Југославија (1991-1994)
 • Генетското инженерство во познавањето на молекуларните основи на наследните болести и хематолошките неоплазми (1992-1994)
 • Примена на рекомбинантната ДНК технологија во судската медицина (1992-1994)
 • Молекуларни основи на фамилијарната хиперхолестеролемија (1994-1996)
 • Молекуларните основи на болестите кај населението на Република Македонија (1995-2000)
 • Изучување на молекуларните основи на фрагилниот Х-ментално ретардирачки синдром (1995-1996)
 • ХПВ инфекција и специфични хромозомски пореметувања во етиопатогенезата на карциномот на матката (1997-2002)
 • Регулација на хуманите глобин гени (1997-1999)
 • Фактори кои ја афектираат синтезата на феталниот хемоглобин (1997-2000)
 • Инфекцијата Chlamidia trachomatis кај сексуално активното населението во Република Македонија (1997-2000)
 • Реконструкција на постдипломските студии по молекуларна биологија и генетско инженерство на Универзитетот Св. Кирил и Методиј (1998-1999)
 • Молекуларни основи на хередитарниот карцином на дебелото црево (1998-2000)
 • Молекуларни аспекти на карциномот на панкреасот (2001-2003)
 • Молекуларни аспекти на хемохроматозата во Република Македонија (2001-2003)
 • Микро делеции на Y-хромозомот кај инфертилни мажи (2003-2005)
 • ДНК маркери на Y-хромозомот кај населението во Република Македонија (2004-2006)
 • SEE Molecular Biology and Genetics Network, UNESCO-ROSTE
 • Биолошко активни компоненти на екстракт од јагнешка крв, Од сопствени извори
 • Изолирање и карактеризирање на биолошки активна супстанца од депротеинизирана јагнешка крв (2001-2004)
 • Производство на препарат од јагнешка крв и испитување на неговата биолошка активност, акад. Георги Ефремов и д-р Лилјана Симјановска, (2003-2005)
 • Етногенезата на етничките групи во Република Македонија преку испитување на ДНК маркерите (2001-2003)
 • Молекуларни основи на колоректалниот карцином (2001-2003)
 • ДНК маркери на Y-хромозомот кај населението на Република Македонија (Центар за генетска антропологија, Лондон) (2003-2005)
 • Пренатална дијагноза на честите анеплоидии со брзи и неинвазивни методи, акад. Георги Ефремов и д-р Дијана Плашеска-Каранфилска (2003-2005)
 • Молекуларни основи на карци­номот на дојка и јајници во Република Македонија, акад. Георги Ефремов (2007-2009) и проф. д-р Дијана Плашеска-Каранфилска (2010-2016)
 • National Reference Centre for Genomics and Proteomics (MACPROGEN), Национален референтен центар за геномика и протеомика (MACPROGEN) акад. Георги Ефремов и проф. д-р Дијана Плашеска-Каранфилска EU FP7 (2009–2012)
 • Молекуларни основи на несиндром­ската наследна глувост во Република Македонија, акад. Георги Ефремов (2006-2008), акад. Илија Филипче, (2009–2012) и м-р Емилија Шукарова-Стефановска (2013-2015)

Акад. Исак Таџер (1916-2005)

 • Маркирање на крвни оформени елементи со радионуклиди (1981-1985)
 • Вирусен хепатит (1984-1987)
 • Скенографија на црниот дроб со радиоизотопи кај бенигната хипербилирубинемија (1989-1992)
 • Тромбоцитокинетика со маркирани тромбоцити (со радиоизотопи) (1991-1993)
 • Изучување на јодопенијата во Македонија преку анализа на јод во водата, хранителните продукти и излачевините (1992-1995)
 • Кинетика на маркирани крвни елементи (формирани) со радионуклиди (1987-1990)
 • Меѓусебниот однос на тиреоглобулинот и тироидно-стимулативниот хормон (ТЅН) кај новороденчиња (1995-1996)
 • Изучување на јодопенијата во Република Македонија (1997-2006)
 • Испитување на јодниот биланс во храната (1998-2000)
 • Синтеза, формулација и преклинички испитувања на 99 mTc радиофармацевтици (2001-2003)

Department of Natural, Mathematical and Biotechnological Sciences

Акад. Дончо Димовски (1954)

 • Геометриско-тополошки и алге­барско-комбинаторни проблеми (2010-2018)

Акад. Глигор Јовановски (1945)

 • Изучување на природни цврсти супстанци (2007-2018)

Акад. Владо Матевски (1953)

 • Флората на Република Македонија (виши растенија), акад. Кирил Мицевски (1986-2002), акад. Ѓорѓи Филиповски (2003-2005), акад. Ристо Лозановски (2006-2008) и акад. Владо Матевски (2009-2017)*

Акад. Ѓорѓи Филиповски (1919)

 • Почвите на Република Македонија (1988-2000)
 • Карактеристики на климатско-вегетациско почвените зони (региони) во Република Македонија (1993-1995)
 • Kласификацијата на почвите на Република Македонија (2001-2005)
 • Флората на Република Македонија (виши растенија), акад. Кирил Мицевски (1986-2002), акад. Ѓорѓи Филиповски (2003-2005), акад. Ристо Лозановски (2006-2008) и акад. Владо Матевски (2009-2017)*
 • Деградација на почвата како компонента на животната средина (2003-2004)
 • Почвите образувани врз гипсени стени во Република Македонија (2006-2008)
 • Легенди за педолошките карти на Република Македонија (1:50.000 и 1:200.000) со текст-толкувач на картите (2009-2011)
 • Класификација на почвите по региони во Р. Македонија како основа за изработка на педолошки карти (2012-2014)
 • Студија за почвите на Република Македонија со изработка на педолошка карта во размер 1 : 200.000 и толкувач (2015-2017)
 • Студија за почвите на дел од Источна Македонија (2015-2017)

Акад. Бојан Шоптрајанов (1937)

 • Production Process for Industrial Fabri­ca­tion of Low Price Amorphous-micro­­crystalline Silicon Solar Cells (LPAMS), Бојан Шоптрајанови д-р Мимоза Ристова, EU FP6 (2004-2008)
 • Спектроскопски испитувања на потенцијални протонски спроводници (1995-1997)
 • Водородно сврзани системи во цврста состојба – теоретски и експери­ментални испитувања (1997-2018)
 • Соли и комплекси – експериментални и теориски испитувања (1998-2009)
 • Експериментални и теориски испитува­ња на прости и двојни соли и комплекси (2010-2015)
 • Експериментални и теориски испи­ту­ва­ња на прости и двојни соли, комплекси и полимери (2016-2018)

***

Акад. Ханс Ем (1898-1992)

 • Реликтни букови шуми во СР Македонија (1982-1986)

Акад. Ристо Лозановски (1925-2011)

 • Агроеколошко реонирање на Република Македонија (2000-2003)
 • Флората на Република Македонија (виши растенија), акад. Кирил Мицевски (1986-2002), акад. Ѓорѓи Филиповски (2003-2005), акад. Ристо Лозановски (2006-2008) и акад. Владо Матевски (2009-2017)*

Акад. Кирил Мицевски (1926-2002)

 • Комплексно проучување на Малеш и Пијанец (макропроект): “Типолошки истражувања на вегетацијата на ливадите и пасиштата во Малеш и Пијанец”, “Шумската растителност на Малеш и Пијанец”, “Природни и социо-географски каректеристики” и “Водите на Малеш и Пијанец” (1969-1987)
 • Комплексно проучување на планината Бистра (1979-1993)
 • Флората на Република Македонија (виши растенија), акад. Кирил Мицевски (1986-2002), акад. Ѓорѓи Филиповски (2003-2005), акад. Ристо Лозановски (2006-2008) и акад. Владо Матевски (2009-2017)
 • Вегетација на брдските пасишта врз варовничка подлога (1999-2002)

Акад. Благој Попов (1923-2014)

 • Заштита и унапредување на животната околина во СР Македонија (1980-1986)
 • Својствата на бројните низи (1985-1988)
 • Теоретски истражувања во информатиката и компјутерските науки (1990-1993)
 • Математички структури и модели – теорија и примена (1995-1997)
 • Класични ортогонални полиноми – карактеристики, својства и примена (1998-2000)
 • Ортогонални редови – карактеристики, својства и примена (2001)
 • Развојот на математичките науки во Македонија од 1946–2010 година, (2008-2011)

Акад. Ѓорѓи Чупона (1930-2009)

 • Векторско-вредносни алгебарски структури (1985-1991), (2000-2002), (2006-2008)
 • Слободни алгебарски структури (1992-1998)
 • Слободни и ним блиски алгебарски структури (2000-2002),
 • Алгебарски структури (2006-2008)

Department of Technical Sciences

Акад. Алајдин Абази (1942)

 • Истражување на загадувањето на животната средина со цврсти отпадни индустриски и комунални материјали (2007-2009)
 • Истражување на квалитетот на доставената електрична енергија и европските стандарди (2010-2012)
 • Постојните теории за моќност и нивната примена во паметните мрежи (2013-2015)
 • Корекција на факторот на моќност и европските стандарди (2016-2018)

Акад. Леонид Грчев (1951)

 • Emerging EMF Technologies and Health Risk Management (Нови EMF технологии и управување со здравствени ризици) акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Леонид Грчев, EU/ESF COST (2006–2012)*
 • Upgrading the Research Capacities for Safety and Health Effects of Human Expo­sure to Electromagnetic Fields (SAFE-EMF) (Надградба на капацитети за истра­жу­вање на безбедносни и здравствени ефекти од човековата изложеност на електромагнетни полиња), акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Леонид Грчев EU FP6 (2007-2009)*
 • Електромагнетни влијанија, методи на анализа и заштита (2010-2012)
 • Електромагнетни појави во слоевити средини (2013-2015)
 • Електромагнетно моделирање на преодни појави во комплексни системи (2016-2018)

Акад. Ратко Јанев (1939)

 • Произведување, компилација и евалуација на атомските и молекуларните податоци за дијагностицирање на фузионата плазма, IAEA (2001-2003)
 • Generation, compilation and evaluation of atomic and molecular data for fusion plasma diagnostics (Генерирање, компилација и евалуација на атомски и молекуларни податоци за дијагностика на фузионата плазма), IAEA (2005-2009)
 • Generation and evaluation of atomic and molecular data for fusion plasma modelling, IAEA (2005–2009)
 • Cross sections for Collision Processes of Light Atomic and Molecular Impu­rities in Fusion Edge/Divertor Plasmas (Пресеци за судирните процеси на лесните атомски и молекуларни честички во фузионите гранични/ диверторски плазми), IAEA (2009–2012)
 • Нееластични процесии и реакции при бавните јон-атомски и јон (атом) – молекулски судири (2001-2003)
 • Квантна теорија на атомско-молекуларните судирни процеси (2004-2006)
 • Квантна динамика на атомските интеракции (2007-2009)
 • Динамика на атомските судирни процеси (2010-2012)
 • Kвантна теорија на атомските и молекулар­ните процеси во термонуклеарни фузиони плазми (2015-2017)

Акад. Глигор Каневче (1946)

 • Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија за периодот од 2008–2020, со визија до 2030 година, Министерство за економија на Владата на РМ (2008–2009)
 • Базна студија за обновливи извори на енергија на Република Македонија, Министерство за економија на Владата на РМ (2009)
 • The Development of the 2012-2016 Implemen­tation Program for the Energy Strategy in the Republic of Macedonia Until 2030, (Програма за реализација на Страте­гијата за развој на енергетиката во РМ до 2030 година – во периодот од 2012-2016 година), Светска банка и Министерството за економија (2012)
 • Macedonian Green Growth& Climate Change Analytic and Advisory Support Program – Energy Sector Modeling (Македонски ‘зелен’ развој и климатските про­мени – аналитички и советодавен програм за поддршка – моделирање на енергетскиот сектор), Светска банка (2012-2013)
 • Finalisation of Green Growth Study and New Energy Infrastructure Review Study (Финализирање на студијата за зелен развој и нова студија за анализа на енергетската инфрастуктура), Светска банка (2013)
 • Regional Energy Security and market development (RESMD) – Phase II (Регионална енергетска сигурност и развојот на пазарот – II фаза), USAID (2012)
 • Development of Climate Change Mitigation Scenarios for the Key GHG Emitting Sectors, Third National Report to UNFCCC (Развој на сценарија за ублажување на климаските промени во рамките на Третиот национален план за климатски промени), UNDP (2013)
 • Assessment of the impact of the Energy Efficiency Directive, 2012/27 EU (Оцена на влијанието на Директивата за енергетска ефикасност 2012/27/ЕУ), Decision Ware Group, Секретаријат на Енергетска заедница (2013-2014)
 • Macedonia’s First Biennial Update Report (Анализи за ублажување на климатските промени во рамките на Првиот двегодишен ревидиран извештај) UNDP, Министерство за животна средина и просторно планирање (2013-2014)
 • Macedonian’s Second Biennal Update Report on Climate Change – SBUR (Втор двегодишен ревидиран извештај за климатските промени – Ублажување на климатските промени и инвентар на стакленички гасови), UNDP (2016–2017)
 • Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија за периодот од 2015 до 2035 година, USAID (2014-2016)
 • Technical support to the Energy Community and its Secretariat to assess the candidate Projects of Energy Community Interest in electricity, gas and oil infrastructure, and in smart grids development, in line with the EU Regulation 347/2013 (Техничка поддршка на Енергетската заед­ница и нејзиниот Секретаријат за процена на можни инфраструктурни проекти за електрична енергија, гас и нафта од интерес на Енергетска заедница, како и употреба на паметни мрежи, во согласност со ЕУ Регулативата 347/2013), Energy Community (2016-2017)
 • The Development of the 2013-2017 Implemen­tation Program for the Energy Strategy in the Republic of Macedonia Until 2030 (Програма за реализација на Страте­гијата за развој на енергетиката во РМ до 2030 година – во периодот од 2013-2017 година), Светска банка и Министерството за економија (2013)
 • Изучување на процесите на пренос на топлина и маса со примена на инверзниот пристап (2001-2006)
 • Влијание на термоенергетските објекти врз квалитетот на воздухот (2002-2008)
 • Развој на методи за стратешки планирања во енергетскиот сектор (2009-2011)
 • Оптимална работа на хидроенергетски комплекс на каскадни електрани, акад. Томе Бошевски (2014-2015), акад. Глигор Каневче (2016)*
 • Развој на теоријата и при­ме­ната на инверзниот пристап во термо­техниката, термо­енерге­тиката и процесната техника (2007-2017)

Акад. Љупчо Коцарев (1955)

 • Diagnosing Vulnerability, Emergent Phe­no­mena, and Volatility in Man-made Networks (Дијагностицирање на ранливоста, неочекувани феномени, и неочеку­вани промени во човечки мрежи), EU FP6 (2007-2010)
 • Communication Network Data Analysis (Анализа на податоците од комуникациските мрежи), Hungarian Government (2006–2010)
 • Consciousness: A Transdisciplinary, Integrated Approach (Свест: трансдисциплинарен, интегриран приод), акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Љупчо Коцарев, EU/ESF COST (2007–2011)*
 • Supermodeling by Combining Imperfect Models (SUMO), (Подобрено моделирање со комби­нирање на несовршени модели), EU FP7 (2010–2014)
 • Optimization and Performance Enhancement of Complex Networks using Sensors, (Подобрување на перформанси на технолошки мрежи со сензорски мрежи), Канцеларија за поморски истражувања на САД (2010–2013)
 • Influence of energy efficiency of solar energy on economic and sustainable development for the western Balkan region (Влијание на енергетската ефикасност на сончевата енергија на економскиот и одржлив развој за регионот на Западен Балкан), UNESCO (2013)
 • Non-cocherent Communication for Future Wireless Networks (Некохерентна комуникација за идни безжични мрежи), DFG, Германија (2010–2014)
 • WebInUnion – Bringing Western Balkans closer to Innovation Union: An example of EURAXESS Regional Collaboration (Приближување на западен Балкан до Иновациска унија), FP7 (2010–2014)
 • EURAXESS – Researchers in Motion (ЕУРАКСЕС – МК Истражувачи во движење), EU FP7 (2013–2016)
 • EURAXESS – ТОП 2 Enhancing The Outreach and Effectiveness of the EURAXESS Network Partners (Подобрување на достапноста и ефективноста на EURAXESS мрежата партнери), EU FP7 (2012–2014)
 • Information fusion in networked sensors and systems (Информатичка фузија во сензорски мрежи и системи), ONR, USA (2013–2015)
 • Zufaellige Suchprozesse, Levyfluege und Random walks auf komplexen Netzwerken (Случајни процеси за пребарување, Левиеви летови, и случајни прошетки кај комплексни мрежи), DFG, Германија (2016–2018)
 • Inovative cooperation initiatives in cross border region (Иницијативи за иновативна соработка во пограничен регион), IPA II, Европска Унија (2016–2017))
 • Дијагностицирање на ранливоста, неоче­ку­ваните феномени и непосто­јаноста во комплексните мрежи (2008-2013)
 • Стабилност на енергетски мрежи/системи во присуство на обновливи и дистрибуирани извори на енергија (2014-2016)
 • Учење на графички модели и мрежни структури (2017-2019)

Акад. Јордан Поп-Јорданов (1925)

 • Некласична енергетика (1984-1986)
 • Термохидраулична сигурност на нуклеарните реактори (1985-1989)
 • Фундаментални истражувања во енергетиката (1987-1990)
 • Ревитализација и нови технологии во стопанството на СР Македонија (1988-1989)
 • Нискоенергетски судирни процеси на јони со атоми и цврсти површини (1995-2000)
 • Енергетско-околински модели (1996-1997)
 • Воспоставување на база на податоци за Македонија за опциите и стратегиите за снабдување со електрична енергија (1996-1997)
 • Мионска катализа и примена, акад. Јордан Поп-Јорданов и проф. Евгени Соловјев (1996-1998)
 • Воспоставување на база на податоци за Македонија за опциите и стратегиите за снабдување со електрична енергија (1996-2000)
 • Адиабатска теорија за директна јонизација при бавни атомски судири, акад. Јордан Поп-Јорданов и проф. Евгени Соловјев (1997-1999)
 • Оптимизација на структурната интеграција и подржавувањето на мрежата со фотоволтаични соларни системи во македонски услови, акад. Милчо Ристов и акад. Јордан Поп-Јорданов (1997-1998)
 • Скопје – демонстрациона зона за енергетска ефикасност (1998)
 • Стратегија за обновлива енергија, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски (1998-1999)
 • Стратегија за енергијата на фосилните горива, акад. Томе Бошевски и акад. Јордан Поп-Јорданов (1998-1999)
 • Развој на стратегии за електроенергетиката, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски (1999-2000)
 • Национален инвентар на GHG емисии (2000-2001)
 • Електрични мозочни процеси и когниција (2008-2010)
 • Анализа за намалување на стакленичките гасови (GHG) во Република Македонија, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, UNDP (2001-2002)
 • Создавање капацитети во балканските земји на проблеми од областа на климатските промени, Министерство за заштита на човековата околина на Грција (2001-2002)
 • Neuro-COST Programme (3 projects), EU/ESF COST (2006–2011)
 • Bioinformatics and Neurofeedback (Биоинформатика и неурофидбек), Донација Зафир Сарафов (2001-2007)
 • Хаос синхронизација и анализа на експериментални и клинички податоци, NATO (2001-2004)
 • Стратегија за енергетска ефикасност за Македонија, акад. Томе Бошевски и акад. Јордан Поп-Јорданов, USAID (2002-2004)
 • Технологии сврзани со климатски промени, UNDP (2003-2004)
 • Информациони технологии за подобрување на когнитивниот капацитет, EU (2003-2006)
 • Соларна енергија и енергија на ветер во македонски услови, EU (2003-2006)
 • Обновливи извори на енергија за изолирани системи (RISE), EU (2004-2006)
 • Унапредена научно-технолошка мрежа за Југоисточна Европа, EU (2004-2006)
 • Градење на капацитети за подобрување на квалитетот на инвентарот за стакленички гасови, UNDP (2003-2006)
 • Евалуација на технолошки потреби за намалување на СГ во енергетскиот сектор, UNDP (2003-2004)
 • Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment (RISE) (Обновливи извори на енергија за изолирани системи – снабдување со енергија и третирање на отпадните води), EU-FP6 (2004-2007)
 • Solar Water Heaters (Сончеви колектори за топла вода), Австриска влада (2005-2008)
 • Capacity Building for Improving the Quality of Greenhouse Gas Inventories (Градење капацитети за подобрување на квалитетот на инвентарите на стакленички гасови), GEF/UNDP
 • Preparation of GHG Inventory for the Second National Communication under UNFCCC (Изготвување на инвентар на стакленички гасови за Втората национална комуникација за UNFCCC), акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, GEF/UNDP (2005-2007)
 • Electric Neuronal Oscillations and Cognition (ENOC), Action COST B-27 (Електрични невронски осцилации и когниција), EU/ESF COST (2005-2009)
 • Advanced Control Concepts for More Microgrids (MORE MICROGRIDS) (Напредни изведби и концепти за контрола за микромрежи), EU FP6 (2007-2009)
 • Development of Researchers Mobility Policy Guidelines for the Region of Western Balkans (WEB-MOB), EU FP6 (2005-2007)
 • GHG Abatement Analysis for the Second National Communication to UNFCCC акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, UNDP (2006–2007)
 • Upgrading the Research Capacities for Safety and Health Effects of Human Expo­sure to Electromagnetic Fields (SAFE-EMF) (Надградба на капацитети за истра­жу­вање на безбедносни и здравствени ефекти од човековата изложеност на електромагнетни полиња), акад. Јордан Поп-Јорданов и проф. д-р Леонид Грчев EU FP6 (2007-2009)
 • Advanced Methods for the Estimation of Human Brain Activity and Connectivity (NEUROMATH) (Напредни методи за утврдување на мозочната активност и конективитет кај човекот), EU/ESF COST (2007–2011)
 • Consciousness: A Transdisciplinary, Integrated Approach (Свест: трансдисциплинарен, интегриран приод), акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Љупчо Коцарев, EU/ESF COST (2007–2011)
 • Emerging EMF Technologies and Health Risk Management (Нови EMF технологии и управување со здравствени ризици) акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Леонид Грчев, EU/ESF COST (2006–2012)
 • Меѓусекторска мобилност на истражувачите во Југоисточна Европа (I-SEEMob), EU FP7 (2009-2011)
 • SYNENERGY: Енергетска безбедност и развој на енергетскиот пазар во Европа и Евроазија, USAID (2009-2010)
 • Невронски електрицитет и неурофидбек, TÜBITAK (2009-2011)
 • European Network on Robotics for Neurorehabilitation (ENRN), (Европска мрежа за употреба на роботиката во неврорехабилитацијата), EU/ESF (2010–2015)
 • Соларен електрогенератор (1993-1994)
 • МАНУ – соларна пилот електрана (1994)
 • Нова генерација на соларни ќелии (1994-1997)
 • Термоелектрани и околина (1995-1997)
 • Усовршени методи за анализа и управување на технолошки ризици (1997-1999)
 • Соларни, фузиони и анихилациони енергетски трансформации (1998-2000)
 • Субклеточни мозочни процеси (2000-2002)
 • Компјутерски поддржан електробиофидбек – теорија и примена (2001-2003)
 • Негентропија и индикатори за одржливоста (2003-2005)
 • Електрични невронски осцилации – теорија и примена (2005-2007)
 • Развој и методи за анализа на GHG емисии (2004-2006)
 • Ноетски индикатори за одржлив развој (2006-2008)
 • Електромагнетни технологии и неврокогнитивни перформанси (2009-2011)
 • Модулација на електрични мозочни осцилации (МЕМО), (2012-2014)
 • Ублажување на климатските промени и одржлив развој (2016)

***

Акад. Томе Бошевски (1937-2015)

 • Електроенергетски систем (1990-1993)
 • Радиоактивноста на пепелта од електрани на лигнит (1995-1997)
 • Усовршен модел на управување во електроенергетски систем (1996-1998)
 • Статус и перспективи на нуклеарната енергетика (1996-1998)
 • Апликација на ИАЕА-методологии за планирање на изворите во електроенергетскиот систем на Република Македонија (1997-1999)
 • Модел за планирање на мал економски автономен електроенергетски систем (1999-2001)
 • Хидропотенцијалот, природниот гас и нуклеарната енерегија во електроенергетскиот систем на Македонија (2000-2002)
 • Економско-еколошки аспекти на делумната супституци­ја на лигнит со течно гориво во постојните термоцентрали (2002-2004)
 • Стратегија за обновлива енергија, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски (1998-1999)*
 • Стратегија за енергијата на фосилните горива, акад. Томе Бошевски и акад. Јордан Поп-Јорданов (1998-1999)*
 • Развој на стратегии за електроенергетиката, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски (1999-2000) *
 • Анализа за намалување на стакленичките гасови (GHG) во Република Македонија, акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, UNDP (2001-2002)*
 • Стратегија за енергетска ефикасност за Македонија, акад. Томе Бошевски и акад. Јордан Поп-Јорданов, USAID (2002-2004)*
 • Preparation of GHG Inventory for the Second National Communication under UNFCCC (Изготвување на инвентар на стакленички гасови за Втората национална комуникација за UNFCCC), акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, GEF/UNDP (2005-2007)*
 • GHG Abatement Analysis for the Second National Communication to UNFCCC акад. Јордан Поп-Јорданов и акад. Томе Бошевски, UNDP (2006–2007)*
 • Дешифрирање на симболите на каменот од Розета (2003-2005)
 • Компјутерска поддршка за древното македонско писмо на каменот од Розета (2008-2010)
 • Оптимална работа на изворите во електроенер­гет­скиот систем на Македонија (2007-2009)
 • Синхронизирана работа на нуклеарна централа со реверзибилна хидроцентрала (2011-2013)
 • Оптимална работа на хидроенергетски комплекс на каскадни електрани, акад. Томе Бошевски (2014-2015), (2016)

Акад. Милчо Ристов (1931-2005)

 • Тенкослојни соларни ќелии (1990) и (1999-2001)
 • Транспарентни спроводливи тенки филмови (1992-1995)
 • Фотоволтаични особини на многуслојни тенки филмови (1996-1998)
 • Електрохромизам кај тенки никел-оксид филмови (1999-2001)
 • Многуслојни соларни ќелии (2002-2004)
 • Оптимизација на структурната интеграција и подржавувањето на мрежата со фотоволтаични соларни системи во македонски услови, акад. Милчо Ристов и акад. Јордан Поп-Јорданов (1997-1998)*

Акад. Петар Серафимов (1915-2001)

 • Состојба на објектите изградени со “Лафарж” (бокситен) цемент (1986-1989)
 • Значењето, местото и улогата на реката Вардар во идниот развој на сливното подрачје и заштита на нејзините води (1991-1992)

Акад. Крум Томовски (1924-2010)

 • Положбата на Јуруците во Македонија (1980-1986)
 • Етнографија на Македонците и на народностите во Македонија, акад. Михаило Апостолски (1980-1987) и акад. Крум Томовски (1988-1994)*
 • Советско-југословенските врски во областа на етнографијата (1990-1993)
 • Македонските мајстори градители во XIX век (1995-1996)
 • Христијанска сакрална архитектура во Македонија во XIX век (1997-1999)
 • Градителското наследство и уредувањето на просторот, со посебен осврт на инфраструктурата во Република Македонија (1998-2000)
 • Протомајсторот Ѓорѓи Новаков Џонгар – живот и дело (2000-2005)
 • Архитектот Јосиф Михајловиќ (1887-1941) – животот и делото (2006-2007)
 • Архитектурата на младото камено време во Македонија (2008-2010)

Department of Arts

Акад. Газанфер Бајрам (1943)

 • Четири елементи (2013-2018)

Акад. Богомил Ѓузел (1939)

 • Докомплетирање на севкупните дела (37) на Вилијам Шекспир со превод на четири драми на македонски јазик (2013-2015)
 • Нова книга поезија и продолжение на Животопис (2016-2017)

Акад. Матеја Матевски (1929)

 • Шпанската поезија на ХХ век (1993) и (1998)
 • Шпанската поезија од нејзините почетоци до ХХ век (1999-2000)
 • Собрани дела на Федерико Гарсија Лорка (1994)
 • Шпанскиот национален епос “Песната за Сид” (2001)
 • “Сеопшта песна” на Пабло Неруда и Јужноамериканскиот континент (2002-2003)
 • Поезијата на Константин Миладинов во контекст на некои пројави на европскиот романтизам (2004-2005)
 • Сесар Ваљехо, Пабло Неруда и Октавио Пас и модерната хиспано­американска поезија (2006-2008)
 • Генерацијата на 1927-та и авангардните движења во поезијата на Шпанија и Европа (2009-2011)
 • Актуализација на традицијата и фолкло­рот во творештвото на Рацин и Лорка (2012-2014)
 • Поетика на препевот (2015- 2016)
 • Записи по сеќавање (2017-2019)

Акад. Митко Маџунков (1943)

 • Птиците од ланските гнезда (2007-2009) и (2014-2016)
 • Белешки за периодот 1960-2010 г., (2010-2012)
 • Правта на библиотеките (роман) (2017)

Акад. Боро Митриќески (1927)

 • Реализација на циклусот “Сердарот” според поемата од Григор Прличев (1998-1999) и (2001)
 • Портрети на преродбеници од литературата (2002)
 • Слободни форми (2003-2005), (2008-2009), (2013-2017)
 • Александар Македонски (2006-2007) и (2010-2012)

Акад. Божин Павловски (1942)

 • Македонците во светот: голема успешна приказна (1997-1999)
 • Нашите врвни творци во дијаспората (2001-2002)
 • Мирисите на Доилката (2003-2005)
 • Убавицата и мародерот (2006-2008)
 • Групен портрет со идиотот (2009-2011)
 • Градинарот и неговата пустелија (2012-2013)
 • Болеста на коренот (2014-2016)
 • Епилептико (роман) (2017-2019)

Акад. Радован Павловски (1935)

 • Поезолит (збирка песни), (2007-2008)
 • Трилогија (Непресушниот тек на водите), (2009-2017)

Акад. Георги Старделов (1930)

 • Историја на културата на Македонија (1992-2017)
 • Естетичките идеи во втората половина на ХХ век (1994-1996)
 • Книжевното наследство на Славко Јаневски (2004-2006)

Акад. Луан Старова (1941)

 • Балканска сага (романескен циклус) (2004-2010)
 • Фетхи Окијар, Мустафа Ќемал Ататурк и Македонија (2008-2009)
 • Балканска сага – рецепција (2011-2012)
 • Балканска книжевна сага (романескна трилогија: Балканвавилон, Време на јаничарите и Полифонисти) (2013-2015)
 • Феноменот на јаничаризмот во маке­дон­ската и во балканските книжевности (српската, романската, бугарската, албан­ската, босанската и грчката) (2016-2018)

Акад. Васко Ташковски (1937)

 • Ликовен проект “Зодијак” (1999)
 • Корења, траги и перспективи (2000)
 • Човекот како пејсаж (2001)
 • Камењата остануваат (2002)
 • Енергиите во просторот (2003)
 • Зооморфни пејсажи (2004)
 • Корењата на планината (2005)
 • Годишни времиња (2006)
 • Урбани мравјалници (2007)
 • Патишта и патници (2008)
 • Пристаништа (2009)
 • Маслиници и маслинови гори (2010)
 • Нереализирани слики (2011)
 • Асоцијативни пејсажи (2012)
 • Бела светлина (2013)
 • Крајбрежни случувања (2014)
 • Контролирани водени бои (2015)
 • Урбани пејсажи (2016)
 • Експериментални акварели (2017)

Акад. Влада Урошевиќ (1934)

 • Француската поезија на ХХ век (1998-1999)
 • Фантастичното сликарство во Европа од XVI до XX век (2001-2002)
 • Рецепција на македонската книжевност во Србија од 1945 до 2000 г., (2002-2004)
 • Азно на сказните (роман), (2004-2006)
 • 100 многу куси раскази (2007-2009)
 • Палимпсест(и) или Куп мали наративи, акад. Коле Чашуле и акад. Влада Урошевиќ (2009-2011)
 • Подолги раскази (2012-2013)
 • Детство (роман), (2014-2016)
 • Од современата македонска книжевност (2017-2019)

***

Акад. Ристо Ааврамовски (1943-2007)

 • Requiem (миса за солисти, хор и симфониски оркестар), (2007)

Акад. Петре М. Андреевски (1934-2006)

 • Бежанци (2003-2004)
 • Скршено огледало (2001-2002)

Акад. Ташко Георгиевски (1935-2012)

 • Исчезнување (V книга од циклусот “Црно семе”), (1993-1997)
 • Разговори со татко ми (1998-2000)
 • Црна билка (2000-2002)
 • Аџигоговата градина (2003-2005)
 • Нехар (2006-2010)
 • Творечката лабораторија на писателот (2011)

Акад. Властимир Николовски (1925-2001)

 • Прилози за биографијата и творештвото на акад. Тодор Скаловски (1994-1995) и (1998-1999)

Акад. Анте Поповски (1931-2003)

 • Актуелната состојба и перспективите на меѓународната позиција на Република Македонија, посебно на односите со соседните држави (2001)
 • Окото, светлините 1-2, (2002-2003)

Акад. Томе Серафимовски (1935-2016)

 • Реализација на циклусот “Паноптикум Македоникум“ (1997-1999)
 • Цар Самуил – во скулптура и цртежи (2000-2003)
 • Балканско соѕвездие (скулптури и цртежи), (2004-2010)
 • Жената како инспирација (2011-2015)

Акад. Тодор Скаловски (1909-2004)

 • Осумте први ѕвезди на македонското оперско небо (2000)

Акад. Гане Тодоровски (1929-2010)

 • Павел Шатев – живот и дело (1999-2000)
 • Димитар Талев – живот и дело (2000)
 • Арсени Јовков – поет на Илинден (1884-1924), (2001)
 • Бугарската поезија во XIX и XX век (2002-2004)
 • Наум Миладинов: „Биографија на Миладиновци” (2005)
 • Георги Томалевски – живот и дело (2006)
 • Петар Манџуков – живот и дело (2007-2008)
 • Трајко Китанчев – живот и дело (2009-2010)
 • Венко Марковски (1915-1988), (2009)

Акад. Глигор Чемерски (1940-2016)

 • Води и пловидби, Les nourritures terrestres (2013-2015)

Акад. Коле Чашуле (1921-2009), почесен член

 • Сведоштва за македонското творештво (1945-2005), (2006-2008)