МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКАТА И УМЕТНОСТИТЕ 

имаат чест да Ве поканат на

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА 160-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА МИХАЈЛО ИДВОРСКИ ПУПИН

СВЕЧЕНАТА АКАДЕМИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ на 16-ти јуни 2014 година во 12 часот во новиот објект на Македонскиот Народен Театар во Скопје.

 

Во прилог на ова соопштение и официјалната покана.

pokanaPupin

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en