Untitled logo

Почитувани,

Во рамките на соработката помеѓу Институтот „Макс ван дер Штул“ при УЈИЕ и Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при МАНУ, во периодот од 31.08 до 01.09.2017 ќе се одржи меѓународна научна конференција под наслов:

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И ЈАЗИЧЕН КОНТАКТ

Подетални информации може да погледнете: ТУКА

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en