Untitled logo

Во рамки на месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA кои се одржуваат во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при Македонската академија на науките и уметностите, на 30 март со почеток во 12 часот, проф. д-р Кристина Крамер, од Универзитетот во Торонто, Канада, одржа предавање на тема: REIMAGING THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF SKOPJE (ПРЕРАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ЛИНГВИСТИЧКИОТ ПЕЈЗАЖ НА СКОПЈЕ).

Д-р Кристина Крамер (Christina Kramer) е американски лингвист, славист и балканист. Во центарот на нејзиниот научен интерес е граматичкиот, пред се вербалниот систем на македонскиот стандарден јазик, но во нејзиниот опус има и низа драгоцени студии посветени на македонските дијалекти, на историјата на стандардизацијата, а исто така и на социолингвистичките состојби во Република Македонија и пошироко на Балканот.
Д-р Крамер долги години е активна на полето на воспоставување врски меѓу американската и македонската славистика и македонистика.

Фотографии од настанот:

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en