На 20 март се одржа седница на Годишно собрание на МАНУ на кое акад. Таки Фити, претседател на МАНУ, поднесе експозе „Македонската академија на науките во уметностите во 2017 и 2018 година“. На седницата беа усвоени и Извештајот за работата на Македонската академија на науките и уметностите во 2017 година, како и Програмата за работа на Македонската академија на науките и уметностите во 2018 година. Акад. Леонид Грчев, секретар на МАНУ, имаше свое излагање за финансиските планови на МАНУ во 2018 година.

ЕКСПОЗЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАНУ, АКАД. ТАКИ ФИТИ

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en