Untitled logo

На 15 мај 2017 година, Центарот за стратегиски истражувања при Македонската академија на науките и уметностите и Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење организираа трибина:„Претприемачкото образование во Република Македонија – проблеми и предизвици“.

Поканата и агендата за трибината може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en