По повод Интернационалната година на кристалографијата – 2014, академик Глигор Јовановски одржа предавање под наслов КРИСТАЛОГРАФИЈАТА ОД ЕРАТА НА ЛАУЕ И БРЕГ ДО ДЕНЕШНИ ДЕНОВИ, а веднаш потоа во просториите на МАНУ беше отворена и ЗБИРКАТА НА МИНЕРАЛИ од Република Македонија, во која се изложени околу 100-тина минерални примероци од нашата земја.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en