Во рамките на Месечните лингвистички средби: COLLOQUIA LINGUISTICA на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика, акад. Зузана Тополињска одржа предавање на тема: Организација на семантичката и формалната структура на јазикот.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en