Untitled logo

Почитувани,

На 04.12.2017 година во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите и Македонското здружение за хумана генетика, проф. д-р Борут Петерлин од Клиничкиот институт за медицинска генетика, Универзитетски клинички центар Љубљана, Словенија, одржа предавање на тема:

Геномска медицина – време за имплементација во здравствениот систем

Фотографии од настанот:

 

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en