Untitled logo

Во рамките на Месечните лингвистички средби: COLLOQUIA LINGUISTICA на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при МАНУ, м-р Соња Миленковска (ИЦАЛ – МАНУ) одржа презентација на тема: Модел на интерпретација на директните и индиректните говорни чинови со примена на прагматичките теории (врз примери од македонскиот драмски дискурс).

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en