Untitled logo

Програмата за работа на Македонската академија на науките и умет­ностите во 2017 година ја опфаќа основната дејност на оваа институ­ција: реа­лизацијата на научно­истражувачките и уметничките проекти, организи­ра­њето научни собири и уметнички приредби, издавачката дејност, меѓуакаде­мис­ката соработка и соработката со други институции во земјата и во стран­ство.

Целосната програма може да ја погледнете: ТУКА.

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en