Untitled logo

На 28 ноември 2017 година, во амфитеатарот на МАНУ се одржа промоција на книгата: СТУДИИ ЗА ОХРИДСКИОТ ЖИВОПИС
VI том, од Собраните дела на академик Цветан Грозданов во издание на Матица македонска и Македонската
академија на науките и уметностите.
Промотори на книгата беа академик Георги Старделов и академик Владо Камбовски.
На промоцијата беше прикажан и филмот на МРТ  посветен на академик Цветан Грозданов: МЕЃУ ИКОНИТЕ И ФРЕСКИТЕ

Фотографии од настанот:

 

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en