Untitled logo

На 5 јуни 2017 година во Македонската академија на науките и уметностите, се одржа промоција на списанието „ПРИЛОЗИ“ (XLVII) на Одделението за општествени науки, број посветен на академик Иван Катарџиев, по повод 90 години од неговото раѓање.
Пригодна реч одржа академик Таки Фити, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, додека пак за делото на академик Иван Катарџиев зборуваше проф. д-р Драги Ѓоргиев, дописен член на МАНУ. Свое обраќање имаше и академик Иван Катарџиев.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en