Untitled logo

Во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите, проф. д-р Александар Димовски, дописен член на МАНУ, одржа семинар на тема: Молекуларни основи на дијагнозата, прогнозата и терапијата на колоректалниот карцином.

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en