Untitled logo

 

На 5 јули (среда) 2017 година, во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите, Жанета Николовска-Чолеска, вонреден професор по патологија на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Мичиген, САД одржа семинар на тема: „DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF MOLECULAR TARGETED CANCER THERAPY TOWARDS PERSONALIZED MEDICINE“.

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en