Untitled logo

На 17 мај 2017 година, во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите, м-р Предраг Јањиќ одржа семинар на тема: „Примена на машинско учење во автоматски протоколи за сегментирање на миелинот во хистолошки примероци”.

 

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en