Untitled logo

На 16 ноември 2017 година, Претседателот на МАНУ, академик Таки Фити одржа состанок со претставниците на Македонистичката работилница при Универзитетот во Вроцлав: проф. хаб. д-р Јан Соколовски, проф. хаб. д-р Михал Сарновски (директор на Институтот за словенска филологија), хаб. д-р Елжбјета Тишковска-Каспжак (заменик-директор на Институтот за словенска филологија), д-р Ивона Лучкув (раководител на Македонистичката работилница при Институтот за словенска филологија) и м-р Марија Стришевска (докторантка на Институтот за словенска филологија).

На состанокот беше разгледана досегашната соработка помеѓу МАНУ и Универзитетот во Вроцлав и беше договорено во иднина истата да се продлабочи.

Фотографии од настанот:

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en

Facebook