Датум: 12 јуни 2014

Место: Претседателски кабинет, МАНУ

Потпишување Меморандум за соработка меѓу МАНУ и научни инситутции од Република Македонија за научна соработка од областа на општествените и хуманистичките науки.

Меморандумот може да се погледне тука.

Фотограф: Иван Блажев

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en