profile_unknown_large
Date of birth:
27 јули 1929
Place of birth:
с. Мрчаевци кај Чачак
Membership in MASA:
Надвор од работен состав, 1986
Institutions:
Универзитетот во Белград (Центар за мултидисциплинарни студии); Српската академија на науките и уметностите.
Field of expertise:

Biography