Македонската академија на науките и уметностите  на 09.01.2018  во Хотел Оаза-Штип одржа конференција и обука во склоп на проектот “Иницијативи за иновативна соработка во пограничен регион”, кофинансиран од програмата Interreg – IPA CBC Bulgaria-Macedonia.

На конференцијата беше презентирана збирка од трудови кои се резултат на анкетата “Определување на иницијативи за иновациска соработка”. Збирката содржи трудови кои се изработени во соработа со Бугарската академија на науки и уметности и се поврзани со начините за иновација во шумраскиот сектор и дрвопреработувачката индустрија.

На обуката, вработени во шумарскиот сектор и дрвопреработувачката индустрија. Беа обучени за користење на Виртуелна канцеларија и образовна платформа кои имаат за цел да ги поврзат шумарските претпријатија од источните региони од Македонија и западните региони во Бугарија и на тој начин да ја подобрат нивната конкурентност.

Повеќе информации за резултатите од проектот може да погледнете: ТУКА.

Агендата за настанот може да ја погледнете: ТУКА.

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en