Date of birth:
2 јули 1911
Place of birth:
Битола
Membership in MASA:
Редовен член, 1967
Institutions:
Field of expertise:

Biography

Роден е на 2 јули 1911 година во Битола. Основно училиште и гимназија учел во Битола, каде што и матурирал. Студирал класична филологија на Филозофскиот факултет во Белград и дипломирал во 1935 година.

Во државна служба стапил во 1936 година како суплент ио латин- ски јазик во Реалната гимназија во Битола. Од 1939 година е асистент на Катедрата за класична филологија на Филозофскиот факултет во Белград. Докторирал во 1940 година на истиот факултет и истата година бил избран за доцент на Филозофскиот факултет во Скопје, но поради тсшката меѓународна ситуација не дошло до назначување.

По ослободувањето на Белград, тој е еден од организаторите на Народниот фронт иа Македоиците во Белград, кој подоцпа ирераснува во Културно-просветно другарство ,,Кузман Јосифовски — Питу“ и е секретар на неговата културно-просветна секција. Кон крајот на истата година зема активно учество во работата на Комисијата за утвр- дување на азбуката и правописот на македонскиот јазик.

Во 1946 година е именуван за член на Комисијата за организи- рање на Филозофскиот факултет во Скопје. Од 1946 година е вонреден ирофесор на Филозофскиот факултет во Скопје, а од 1956 година — редовеи професор. Од 1946 до 1949 година е декан, а во 1950 година — нродскан на Филозофскиот факултет во Скопје. Од 1956 до 1958 година е ректор на Универзитетот во Сколје.

Го иокренува организирањето на сојузното сгшсание за класична филологија во Југославија ,,Жива антика“ и, со мали прекини, е негов одговорен уредник до депес. Член е и на Редакцијата на списанието ,,Ва1сатса“.

Член е на разни факултетски, упиверзитетски, реиублички и сојузни одбори. Учествувал со реферати на повеќе домаиши и меѓу- народни конгреси и симпозиуми. Повеќепати престојувал во странство на научни студии и одржувал предавања, како гостин, на соодветни факултети (во Задар, Љубљана, Москва, Ленинград, Берлин, Рим и Лиеж).

На Првото годиишо собрание на класичните филолози на Југо- славија е избран за претседател на Сојузот иа југословенските друштва за антички студии, односно за класична филологија.

Бил дописен член на АНУБиХ и член на Центарот за балканолошки испитувања при АНУБиХ.

Добитник е на Октомвриската награда за животно дело (1971) и прв добитник на Наградата за најдобар превод во периодот 1971-1975 година – за препевот на епот „Скендербеј“ од Григор Прличев. Добитник е и на Плакета на градот Скопје.

Пензиониран е на 1 март 1977 година.

Одликуван е со Орден на трудот од II и I ред, со Орден на братството и единството со златен венец и со Орден за заслуги за народот со златна ѕвезда.

За редовен член на Македонската академија на науките и уметносите е избан на 18 август 1967 година.

Починал на 27 февруари 1990.