XLVII ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАНУ

 

Почитувани,
Македонската академија на науките и уметностите ќе го одржи своето XLVII годишно собрание на 27 февруари 2014 година (четврток) со почеток во 11.00 часот.

На Собранието ќе бидат разгледани Извештајот за работата на МАНУ во 2013 година и Програмата за работа на МАНУ во 2014 година.

Експозе на тема: „Македонската академија на науките и уметностите во 2013 и 2014 година“ ќе поднесе претседателот на Академијата акад. Владо Камбовски.

За годишните сметки на МАНУ за 2013 година и за финансиските планови на МАНУ за 2014 година излагање ќе поднесе секретарот на МАНУ акад. Владо Матевски.

Имам особена чест да Ве поканам да присуствувате на Собранието.

Фотографии од настанот:

Facebook

Contact

Macedonian Academy of Sciences and Arts
Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Phone: ++389 (0)2 32 35 400
Fax:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk/en