Издавачка дејност

 

Идавачката дејност е од особена важност за Македонската академија на науките и уметностите. Од нејзиното основање до денес се објавени повеќе од 500 наслови, од кои најголемиот број се монографии, резултати од проекти и зборници од научни собири, фототипски и јубилејни изданија, потоа заеднички изданија со други академии, изданија од свечени собири и периодични изданија на одделенијата (секое одделение издава два броја годишно од научното списание „Прилози”).

Селективна библиографија на изданијата на МАНУ:

 • 1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски (1970);
 • Psalterium Sinaiticum (An 11th Century Glagolitic Manuscript from St. Catherine’s Monastery, Mt. Sinai, published in (1971);
 • Добромирово евангелие (Кирилски споменик од XII век) (1973);
 • Струмички (Македонски) апостол (Кирилски споменик од XIII век) (1990);
 • Studia Linguistica Polono-Jugoslavica (1982); Tractata Mycenaea(1987);
 • Кирило-методиевскиот (старословенскиот) период и кирило-методиевската традиција во Македонија(1988);
 • Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета(1989);
 • Македонската литература и уметност во контекстот на поетиката на социјалниот реализам (1995);
 • Странските влијанија во македон ската литература и култура во 50-те и 60-те години (1996);
 • František Václav Mareš: Makedonská gramatika (1994);
 • Зузана Тополињска: Македонските дијалекти во Егејска Македонија, кн. прва, Синтакса, I-II дел (1995, 1997);
 • Божидар Видоески: Дијалектите на македонскиот јазик, 1-3 (1998, 1999);
 • Блаже Ристовски: Историја на македонската нација (1999);
 • Славко Јаневски: И петто годишновреме (2001);
 • Милан Ѓурчинов: Облик и смисла (2000);
 • Анте Поповски: Света песна (2001);
 • Блаже Ристовски: Сознајби за јазикот, литературата и историјата (2001);
 • Делото на Блаже Конески (2002);
 • Петар Хр. Илиевски: Појава и развој на писмото (2002);
 • Две американски граматики на современиот македонски стандарден јазик од Х. Г. Лант и В. А. Фридман (2003);
 • Ѓорѓија М. Пулевски: Славјанско-македонска општа историја (2003);
 • Крсте П. Мисирков:Собрани дела, I – III (2005, 2007, 2008);
 • Блаже Конески, Поезија. Книга прва и втора. Целокупни дела на Блаже Конески (2011);
 • Interpretations: European Research Project for Poetics & Hermeneuics (EPPH), Vol. IV-V (2011).
 DobromirGospel  BlazeKoneskiDelo
Добромирово евангелие (фрагмент) Делото на Блаже Конески

 

 • Цивилизации на почвата на Македонија (1995);
 • Религиите и религиските аспекти на материјалната и духовната култура на почвата на Македонија (1996);
 • Народното творештво на почвата на Македонија (1997);
 • Музиката на почвата на Македонија (1999);
 • Архитектурата на почвата на Македонија (2000);
 • Археолошките откритија на почвата на Македонија (2008);
 • Ликовната уметност на почвата на Маке донија од IX до крајот на XIX век (2010, 2011).

 

 • Гоце Делчев и македонското национално револуционерно движење (1973);
 • Македонија во Источната криза(1875-1881) (1978);
 • Кресненското востание во Македонија (1878-1879) (1982);
 • Богомилството на Балканот во светлината на најновите истражувања (1982);
 • Historia e popullit maqedonas (1983); Историја на македонскиот народ (1986);
 • Македонија во војните 1912-1918 (1991); Македонија и односите со Грција (1993);
 • Сто години од основањето на ВМРО и 90 години од Илинденското востание (1994);
 • АСНОМ – педесет години македонска држава (1944-1994) (1995);
 • Археолошка карта на Република Македонија, том I, II и III (1994, 1997, 2002);
 • Македонија. 
 • Прашања од историјата и културата (1999);
 • Александар Матковски: Режимот (крвната одмазда) во Македонија и Балканот за време на Османлиското владеење (1973);
 • Жамила Коломонос, Вера Весковиќ Вангели: Евреите во Македонија за време на Втората светска војна (1941-1945), том I, II (1986);
 • Александар Христов, Михајло Миноски: Идејата за федерација кај македонското народно-ослободително движење и основа на нивната агенда (1878-1935) (1994);
 • Александар Матковски: Номадско сточарство во Македонија XIV – XIX век (1996);
 • International Conference, The Balkans in the New Millennium. 
 • Science and culture in a joint action for peace and development (2001);
 • Цветан Грозданов, Курбиново и други студии за фрескоживописот во Преспа (2006);
 • Крум Томовски, Македонските мајстори-градители во деветнаесеттиот век(2006);
 • Владо Камбовски, Филозофија на правото (2010);
 • Цветан Грозданов: Живописот во Македонија во XVIII и XIX век: Студии (2011);
 • Вера Битракова-Грозданова, Голем Град: Преспа, том I (2011).

 

 SlavkoJanevskiNasledstvo  GrozdanovAhiepiskopija
Разговори со Јаневски Животописот на Охридската архиепископија

 

 • Нерамномерен регионален развој во економската теорија и пракса (1980);
 • Проблеми на демографскиот развој во СР Македонија (1985);
 • Долгорочен економски развој на СР Македонија до 2000 година (1986);
 • Економијата и екологијата во условите на Република Македонија (1994);
 • Економска транзиција (1994);
 • Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија (1997);
 • Стратегија за извоз на Република Македонија (1999);
 • Никола Узунов: Стопанството на Македонија (1945-1990) (2001);
 • Макроекономската политика во областа на финансиите (2001);
 • Никола Кљусев, Економијата на Македонија во транзиција (Проблеми, дилеми и цели)(2002);
 • Придонесот на академикот Кирил Миљовски за макроекономската политика во Македонија (2003);
 • Таки Фити: Кејнзијанската економска филозофија: (Од Кејнз до денешни дни) (2011).
 • Етнологија на Македонците (1996);
 • За проблематиката на регулација на Охридското Езеро (1974);
 • Малеш и Пијанец: Природни и социогеографски карактеристики (1980);
 • Кирил Мицевски: Флора на Република Македонија, том 1, св. 1-5 (1985, 1994, 1995, 1998, 2001);
 • Владо Матевски, Флора на Република Македонија, том 2, св. 1 (2010);
 • Ѓорѓи Филиповски: Почвите на Република Македонија, том I–VI (1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2004);
 • Ѓорѓи Филиповски: Карактеристики на климатско-вегетациско-почвените зони во Република Македонија (1996);
 • Старохристијанската археологија во Македонија (2003);

 

 ZbornikTrudovi
Зборник на трудови

 

 • Примарен црнодробен канцер (1989);
 • Современи аспекти на вирусните хепатити (1991);
 • Современи аспекти на вирусните хепатити со посебен осврт на хепатитот Ц (1994);
 • 10 години од работата на ИЦГИБ (1996);
 • Георги Ефремов: Молекуларно-биолошки основи на туморните заболувања (1998);
 • Илија Васков, Синдроми во максилофацијалната регија (2009);
 • Владимир Серафимоски, Клиничка хепатологија (2009);
 • Академик Георги Ефремов, Мојот живот и моето дело (Обид за авто портрет) (2011).

 

 • Научни трудови по алгебра од Република Македонија (1950-2007) (2008);
 • Избрани трудови на Ѓорѓи Чупона (2010);
 • Ратко Јанев, Љубо Петковски, Вовед во атомска физика (2012).

 

 • Славко Јаневски, Книжевно наследство, I, II (2005, 2007);
 • Митко Маџунков, Родното место на литературата(2008);
 • Радован Павловски, Воспеви (2009);
 • Томе Серафимовски, Балканско Соѕвездие: Скулптури и цртежи(2010);
 • Матеја Матевски, Пофалба на помнењето. Есеј, критика, запис (2010).