Одделение за лингвистика и литературна наука

Во Одделението за лингвистика и литературна наука се застапени след­ниве научни области: лингвистика, филологија, литературна наука, фолк­лор и други сродни науки.

Членови на Одделението се:

  • Витомир Митевски (античка литература: филозофија, епика, историографија, византиска книжевност),
  • Ѓорги Поп-Атана­сов (македонска црковна книжевност, библистика, херменевтика, црковна химнографија, хагиографија),
  • Зузана Тополињска (лингвистика и славистика),
  • Ката Ќу­лавкова (теорија на книжевноста и книжевна херменевтика).

Дописен член на Одделението е:

  • Марјан Марковиќ (македонистика, сла­вистика и балканистика).
Прилози – списание на Oдделението за лингвистика и литературна наука