Претседателство

Претседателството и другите организациони единици го имаат, во актуелниов период, следниов состав:


Претседател: акад. Таки Фити


Потпретседатели: акад. Владо Матевски и акад. Луан Старова 


Секретар: акад. Леонид Грчев


Членови-секретари на одделенијата: акад. Витомир Митевски, акад. Вера Битракова Грозданова,

акад. Илија Филипче, акад. Дончо Димовски, акад. Алајдин Абази, акад. Глигор Чемерски и


избран член: акад. Георги Старделов

 


Во досегашниот период од основањето на Академијата биле избрани следните раководно личности:


Претседатели: акад. Блаже Конески, 1967-75; акад. Михаило Апостолски, 1976-83; акад. Јордан Поп-Јорданов, 1984-91; акад. Ксенте Богоев, 1992-99; акад. Георги Ефремов, 2000-јуни 2001; акад. Матеја Матевски, јули 2001-2003; акад. Цветан Грозданов, 2004-2007; акад. Георги Старделов, 2008-2011; акад. Владо Камбовски, 2012–2015; акад. Таки Фити, 2016-


Потпретседатели: акад. Харалампие Поленаковиќ, 1967-75; акад. Ѓорѓи Филиповски, 1976-79; акад. Благој Попов, 1980-83; акад. Ѓорѓи Филиповски, 1984-91; акад. Александар Андреевски, 1992-99; акад. Георги Старделов, 2000-2003; акад. Момир Поленаковиќ, 2004-2007; акад. Владо Камбовски, 2008-2011; акад. Бојан Шоптрајанов, 2008-2011; акад. Љупчо Коцарев, 2012–2015; акад. Владо Матевски, 2016- ; акад. Луан Старова, 2016- 


Секретари: акад. Ѓорѓи Филиповски, 1967-75; акад. Благој Попов, 1976-79; акад. Евгени Димитров, 1989-83; акад. Крум Томовски, 1984-91; акад. Ташко Георгиевски, 1992-99; акад. Блаже Ристовски, 2000-2003; акад. Ташко Георгиевски, 2004; акад. Крум Томовски, 2005-2007; акад. Љупчо Коцарев, 2008-2011; акад. Владо Матевски, 2012-2015; акад. Леонид Грчев, 2016-