Членови

Постојани членови
 
ИмеПрезимеОдделениеИзборна годинаЕкспертиза
Катица Ќулавкова Одделение за лингвистика и книжевност 2003 Теорија на книжевност и книжевна херменевтика
Милан Ѓурчинов Одделение за лингвистика и книжевност 1988 / 1994 Руска и компаративна книжевност
Витомир Митевски Одделение за лингвистика и книжевност 2009 Античка книжевност
Блаже Ристовски Одделение за лингвистика и книжевност 1988 / 1996 Историја и лингвистика
Зузана Тополињска Одделение за лингвистика и книжевност 1976 / 1996 Лингвистика и словенски студии
Вера Битракова - Грозданова Одделение за општествени науки 2009 Класична археологија
Таки Фити Одделение за општествени науки 2003 Економски науки - макроекономија
Цветан Грозданов Одделение за општествени науки 1991 / 1996 Средновековна и византиска уметност
Владо Камбовски Одделение за општествени науки 2006 Криминално право и криминологија и филозофија на правото
Иван Катарџиев Одделение за општествени науки 2003 Историски науки
Гоце Петрески Одделение за општествени науки 2009 Економски науки - економски раст и развој
Момир Х. Поленаковиќ Одделение за медицински науки 1997 Интерна медицина
Живко Попов Одделение за медицински науки 2009 Хирургија
Владимир Серафимоски Одделение за медицински науки 2000 Интерна Медицина
Илија Филипче Одделение за медицински науки 2009 Оториноларинологија
Дончо Димовски Одделение за природно-математички и биотехнички науки 2009 Математика
Владо Матевски Одделение за природно-математички и биотехнички науки 2009 Ботаника
Глигор Јовановски Одделение за природно-математички и биотехнички науки 2006 Структурна хемија
Ѓорѓи Филиповски Одделение за природно-математички и биотехнички науки 1967 Педологија
Бојан Шоптрајанов Одделение за природно-математички и биотехнички науки 1994 / 1996 Хемија
Љупчо Коцарев Одделение за технички науки 2003 / 2007 Компјутерски науки
Леонид Грчев Одделение за технички науки 2009 Електроника
Алајдин Абази Одделение за технички науки 2006 Електро-инженерство
Ратко Јанев Одделение за технички науки 1988 / 2000 Нуклеарна физика
Глигор Каневче Одделение за технички науки 2000 Термодинамика
Јордан Поп-Јорданов Одделение за технички науки 1969 / 1974 Електро-инженерство
Митко Маџунков Одделение за уметност 2003 / 2007 Книжевност
Матеја Матевски Одделение за уметност 1979 / 1983 Книжевност
Боро Митриќески Одделение за уметност 1997 Вајарство
Божин Павловски Одделение за уметност 1988 / 1996 Книжевност
Томе Серафимовски Одделение за уметност 1988 / 1994 Вајарство
Георги Старделов Одделение за уметност 1986 / 1991 Естетика и уметничка критика
Луан Старова Одделение за уметност 2003 Книжевност
Васко Ташковски Одделение за уметност 1994 / 1996 Сликарство
Влада Урошевич Одделение за уметност 1997 Книжевност
Радован Павловски Одделение за уметност 2006 Книжевност
Ѓорѓи Поп-Атанасов Одделение за лингвистика и книжевност 2012 Теологија
Абдулменаф Беџети Одделение за општествени науки 2012 Економски науки
Нада Поп-Јорданова Одделение за медицински науки 2012 Психофизиологија
Газанфер Бајрам Одделение за уметност 2012 Мозаици
Богомил Ѓузел Одделение за уметност 2012 Книжевност
Глигор Чемерски Одделение за уметност 2012 Сликарство
Марјан Марковиќ Одделение за лингвистика и литературна наука 2015 Лингвистика
 
Вонредни членови
ИмеПрезимеОдделениеДржаваЕкспертиза
Kajetan Gantar Одделение за лингвистика и книжевност Словенија Класична филологија
Ала Генадјевна Шешкен Одделение за лингвистика и книжевност Русија Словенска филологија
Ivan Dorovský Одделение за лингвистика и книжевност Чешка Историја на книжевност
Victor Friedman Одделение за лингвистика и книжевност САД Словенска и Балканска филологија
Радомир Ивановић Одделение за лингвистика и книжевност Србија Книжевна критика
Goran Kalođera Одделение за лингвистика и книжевност Хрватска Словенска и Хрватска книжевност
Christina Kramer Одделение за лингвистика и книжевност Канада Словенска книжевност
Predrag Matvejević Одделение за лингвистика и книжевност Италија Словенска филологија
Nullo Minissi Одделение за лингвистика и книжевност Италија Филологија
Wlodzimierz Pianka Одделение за лингвистика и книжевност Австрија Словенска филологија
Рина Павловна Усикова Одделение за лингвистика и книжевност Русија Словенска филологија
Zdenka Ribarova Одделение за лингвистика и книжевност Чешка Словенска филологија
Олексiй Семенович Онищченко Одделение за лингвистика и книжевност Украина Словенска филологија
Генадзь Апанасовiч Цыхун Одделение за лингвистика и книжевност Белорусија Словенска филологија
Илија Чашуле Одделение за лингвистика и книжевност Македонија  
Isac Adizes Одделение за општествени науки САД  
Josef C. Brada Одделение за општествени науки САД Економија
Владо Стругар Одделение за општествени науки Србија Историја
Гојко Суботић Одделение за општествени науки Србија Историја на уметност
Răzvan Theodorescu Одделение за општествени науки Романија Историја на уметност
James R. Wiseman Одделение за општествени науки САД Историја на уметност и археологија
Robert Badinter Одделение за општествени науки Франција Право
Mihajlo Dika Одделение за општествени науки Хрватска Право
Ilber Ortayli Одделение за општествени науки Турција  
Евгений Максимович Примаков Одделение за општествени науки Русија  
Andrew Rossos Одделение за општествени науки Канада  
Слободан Перовић Одделение за општествени науки Србија  
Momir Ðurović Одделение за општествени науки Црна Гора  
Ekmeleddin Ихсаноğлу Одделение за општествени науки Египет  
Jürgen Kurths Одделение за технички науки Германија  
Simeon Oka Одделение за технички науки Србија  
Момчило М. Ристић Одделение за технички науки Србија  
Dušan Hadži Одделение за природно-математички и биотехнички науки Словенија Структурна хемија
Hari M. Srivastva Одделение за природно-математички и биотехнички науки Канада Математика
Ivo Šlaus Одделение за природно-математички и биотехнички науки Хрватска Физика
Horst Klinkmann Одделение за медицински науки Германија Интерна медицина
Rainer Ingo Peter Kotz Одделение за медицински науки Австрија Ортопедија
Ferid Murad Одделение за медицински науки САД Фармакологија
Горазд Rosoklija Одделение за медицински науки САД Неурологија и неуропатологија
Антоние Skoklev Одделение за медицински науки Србија Максилофасцијална хирургија
Али Алиу Одделение за уметност Косово Книжевност
Dumitru M. Jon Одделение за уметност Романија Книжевност
Justo Jorge Padron Одделение за уметност Шпанија Книжевност
Ivan Minatti Одделение за уметност Словенија Книжевност
Edgar Morin Одделение за уметност Франција Социологија
Miodrag Pavlović Одделение за уметност Србија Книжевност
Sreten Perović Одделение за уметност Црна Гора Историја
Philippe Roberts-Jones Одделение за уметност Беглија Историја на уметност
Горан Стефановски Одделение за уметност Велика Британија Книжевност
Киро Урдин Одделение за уметност Белгија Сликарство
Ристо Василевски Одделение за уметност Србија Книжевност
Љубомир Левчев Одделение за уметност Бугарија  
Владимир Величковић Одделение за уметност Србија  
Andrew J. Dwork Одделение за медицински науки САД Клиничка патологија
Felix Unger Одделение за медицински науки Австрија  
Ljubiša Rakić Одделение за медицински науки Босна и Херцеговина  
Krzysztof Wrocławski Одделение за лингвистика и книжевност Полска  фолклор
Почесни членови
ИмеПрезимеЕкспертизаГод. на раѓање
Петар Хаџи-Бошков Вајарство 1928
Борис Евгеневич-Патон Металургија 1918
Починати членови
ИмеПрезимеЧленствоСе родил - починал
Јосип Броз-Тито Почесен член 1892 - 1980
Едвард Кардејл Почесен член 1910 - 1979
Коле Чашуле Почесен член 1921 - 2009
Ристо Аврамовски Редовен член 1943 - 2007
Блага Алексова Редовен член 1922 - 2007
Александар Андреевски Редовен член 1922 - 2005
Петре M. Андреевски Редовен член 1934 - 2006
Михаило Апостолски Редовен член 1906 - 1987
Димитар Арсов Редовен член 1908 - 1974
Ксенте Богоев Редовен член 1919 - 2008
Божидар Видоевски Редовен член 1920 - 1998
Јордан Грабуловски Редовен член 1925 - 1986
Пенчо Давчев Редовен член 1922 - 1995
Иван Дејанов Редовен член 1932 - 2001
Евгени Димитров Редовен член 1919 - 2010
Ханс Ем Редовен член 1898 - 1992
Ташко Георгиевски Редовен член 1935 - 2012
Георги Ефремов Редовен член 1932 - 2011
Данчо Зографски Редовен член 1920 - 1997
Васил Иљоски Редовен член 1902 - 1995
Славко Јаневски Редовен член 1920 - 2000
Оливера Јашар - Настева Редовен член 1922 - 2000
Никола Кљусев Редовен член 1927 - 2008
Димитар Кондовски Редовен член 1927 - 1993
Блаже Конески Редовен член 1921 - 1993
Димче Коцо Редовен член 1910 - 1993
Вангел Коџоман Редовен член 1904 - 1994
Љубен Лапе Редовен член 1910 - 1985
Никола Мартиновски Редовен член 1903 - 1973
Александар Матковски Редовен член 1922 - 1992
Кирил Миљовски Редовен член 1912 - 1983
Димитар Митрев Редовен член 1919 - 1976
Кирил Мицевски Редовен член 1926 - 2002
Властимир Николовски Редовен член 1925 - 2001
Ристо Лозановски Редовен член 1925 - 2011
Манол Пандевски Редовен член 1925 - 1998
Михаил Петрушевски Редовен член 1911 - 1990
Харалампие Поленаковиќ Редовен член 1909 - 1984
Анте Поповски Редовен член 1931 - 2003
Милчо Ристов Редовен член 1931 - 2005
Љупчо Серафимов Редовен член 1930 - 1995
Петар Серафимов Редовен член 1915 - 2001
Тодор Скаловски Редовен член 1909 - 2004
Александар Спасов Редовен член 1925 - 2003
Исак Таџер Редовен член 1916 - 2005
Гане Тодоровски Редовен член 1929 - 2010
Димо Тодоровски Редовен член 1910 - 1983
Крум Томовски Редовен член 1924 - 2010
Никола Узунов Редовен член 1930 - 2010
Александар Христов Редовен член 1914 - 2000
Ѓорѓи Чупона Редовен член 1930 - 2009
Ацо Шопов Редовен член 1923 - 1982
Петар Хр. Илиевски Редовен член 1920 - 2013
Stjepan Antoljak Член надвор од работниот состав 1909 - 1997
Константин Апостолов Член надвор од работниот состав 1933 - 2008
Anto Babić Член надвор од работниот состав 1899 - 1974
Милан Бартош Член надвор од работниот состав 1901 - 1974
Henryk Batowski Член надвор од работниот состав 1907 - 1999
Самуил Борисович Бернштейн Член надвор од работниот состав 1911 - 1997
Robert Blinc Член надвор од работниот состав 1933 - 2011
Tomo Bosanac Член надвор од работниот состав 1918 - 2003
Ђурђе Бошковић Член надвор од работниот состав 1904 - 1990
Reginald George Arthur de Bray Член надвор од работниот состав 1912 - 1993
Dalibor Brozović Член надвор од работниот состав 1927 - 2009
Áлиан Владимирович Бромлей Член надвор од работниот состав 1921 - 1990
André Vaillant Член надвор од работниот состав 1890 - 1977
Josip Vidmar Член надвор од работниот состав 1895 - 1992
Воислав Вузевски Член надвор од работниот состав 1932 - 1999
Милутин Гарашанин Член надвор од работниот состав 1920 - 2002
Велибор Глигорић Член надвор од работниот состав 1899 - 1977
Zbigniew Gołąb Член надвор од работниот состав 1923 - 1994
Рудолф Горник Член надвор од работниот состав 1898 - 1980
Jacques Gaucheron Член надвор од работниот состав 1920 - 2009
Бранислав Ѓурев Член надвор од работниот состав 1908 - 1993
Киро З'мбов Член надвор од работниот состав 1931 - 2009
Павле Ивић Член надвор од работниот состав 1924 - 1999
Boris Kamenar Член надвор од работниот состав 1929 - 2012
Мирослав Каршулин Член надвор од работниот состав 1904 - 1984
Зоран Константиновић Член надвор од работниот состав 1920 - 2007
Bratko Kreft Член надвор од работниот состав 1905 - 1996
Виктор Никитич Лазарев Член надвор од работниот состав 1897 - 1976
Horace G. Lunt Член надвор од работниот состав 1918 - 2010
Vladimir Majer Член надвор од работниот состав 1922 - 2012
František Václav Mareš Член надвор од работниот состав 1922 - 1994
Милош Мацура Член надвор од работниот состав 1916 - 2005
Сергей Васильевич Медведев Член надвор од работниот состав 1910 - 1977
Janez Milčinski Член надвор од работниот состав 1913 - 1993
Драгослав Митриновић Член надвор од работниот состав 1908 - 1995
Владимир Мошин Член надвор од работниот состав 1894 - 1987
Leszek Moszyński Член надвор од работниот состав 1928 - 2006
Душан Недељковић Член надвор од работниот состав 1899 - 1984
Grga Novak Член надвор од работниот состав 1888 - 1978
Фанула Папазоглу Член надвор од работниот состав 1917 - 2001
Hrvoje Požar Член надвор од работниот состав 1916 - 1991
Herbert Peukert Член надвор од работниот состав 1907 - 1987
Alfred Roth Член надвор од работниот состав 1903 - 1998
Павле Савић Член надвор од работниот состав 1909 - 1994
Леонид Иванович Седов Член надвор од работниот состав 1907 - 1999
Robert B. Salter Член надвор од работниот состав 1924 - 2010
Паскал Сотировски Член надвор од работниот состав 1927 - 2003
Младен Србиновиќ Член надвор од работниот состав 1925 - 2009
Синиша Станковић Член надвор од работниот состав 1892 - 1974
Boris P. Stoicheff Член надвор од работниот состав 1924 - 2010
Kenzo Tange Член надвор од работниот состав 1913 - 2005
Никита Ильич Толстой Член надвор од работниот состав 1923 - 1996
Josip Hamm Член надвор од работниот состав 1905 - 1986
Witold Hensel Член надвор од работниот состав 1917 - 1993
Stoyan Christowe Член надвор од работниот состав 1897 - 1995
Titus H. J. Huisman Член надвор од работниот состав 1923 - 1999
Едхем Чамо Член надвор од работниот состав 1909 - 1996
Климент Џамбазовски Член надвор од работниот состав 1919 - 2006
Илија Васков Член од работниот состав 1934 - 2014
Благој Попов Член од работниот состав 1923 - 2014
Томе Бошевски Одделение за технички науки 1937 - 2015