Одделение за медицински науки

Во Одделението за медицински науки се застапени следниве научни области: медицина, стоматологија и фармација.

Членови на Одделението се:

  • Момир Поленаковиќ (интерна медицина),
  • Живко Попов (урологија),
  • Владимир Серафимовски (интерна медицина),
  • Илија Филипче (оториноларингологија),
  • Нада Поп-Јорданова (педијатрија).

Дописни членови на Одделението се:

  • Александар Димовски (био­медицински науки),
  • Сашко Кедев (кардиологија).
Списанија на Одделението за медицински науки: