Summa Aestheticae I : јужнословенска естетика / Георги Старделов = Summa Aestheticae I : Southslavic Aesthetics / Georgi Stardelov. – Скопје, 2015. – 933 стр. ISBN 978-608-203-145-3