Датум на раѓање:
8 ноември 1920
Место на раѓање:
с. Звечан
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1974
Институции:
Област на работа:

Биографија

Роден е на 8 ноември 1920 година во с. Звечан, Порече. Гимназија учел во Прилен, Крагуевац и Сконје, а матурирал во Чачак во 1941 година. Дипломирал во 1949 година на групата Македонски јазик на Филозофскиот факултет во Скопје. На истиот факултет одбранил докторска дисертација, во 1957 година.

Од 1949 година е асистент на Филозофскиот факултет во Скопје, во 1958 година е избран за доцент, а во 1964 година — за вонреден професор по македонска дијалекгологија.

Во 1959 година бил на подолга специјализација во НР Полска. За време на овој престој на Варшавскиот универзитет организирал неколкумесечен курс за македонски јазик. Во 1967/68 година престојувал во Келн, СРГ, каде што предавал македонски јазик во својство на професор-гостин. Учествувал со реферати на новеќе меѓународни и национални конгреси и држел предаваља во повеќе славистички центри во земјата и во странство.

Бил продекан на Филозофскиот факултет во Скопје, потпретседател на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература, член на Советог на Филозофскиот факултет и на Институтот за фолклор. Член е на Научниот совет на Институтот за македонски јазик ,,Крсте Петков Мисирков“ и на повеќе научни и општествени организации од градско, републичко и сојузно значење.

Член е на Меѓународната комисија за словенска ономастика, на Редакцискиот колегиум на ,,Вопросник обшеславлнского лингвистического атласа“ и на ЛИНГВИСТИЧКОТО списание ,,Македонски јазик“.

Одликуван е со Орден на трудот со златен венец.

Добитник е на Октомвриската награда за 1964 година.

Објавил голем број трудови од областа на македонскиот современ јазик, на македонската топономастика, а особено од областа на македонската дијалектологија. Во Институтот за македонски јазик ,,Крсте Петков Мисирков“ раководи со работата на Македонскиот дијалектолошки атлас. Како член на Меѓуакадемискиот одбор за дијалектолошки атласи, учсствувал во работата на комисиите по фонетика, лексика и семантика на ОЛА.

За дописен член на Македонската академија на науките и уметностнте е избран на 25 декември 1969 година, а за редовен член — на 26 декември 1974 година.

Починал на 16 мај 1998 година.

Библиографија