Датум на раѓање:
14 октомври 1919
Место на раѓање:
Деде Агач
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1967
Институции:
Област на работа:

Биографија

Роден е на 14 октомври 1919 година во Деде Агач, Грција, од родители Македонци. Од 1920 до септември 1940 година живее во Бугарија како македонски емигрант. Основно училиште и прогимназија завршува во Трговиште, а класична гимназија — во Шумен. Студира право на Софискиот универзитет. Во текот на војната зел учество во бугарскиот антифашистички отпор, а од септември 1944 година се вклучува во народноослободителното движење во Вардарска Македонија. Член е на Агитпропот на Брегалничко-струмичкиот кор- нус и го редактира „Брегалнички глас“. Уредник е на културната рубрика на ,,Нова Македонија“. Во текот на 1945 година е член на Врховниот суд на Македонија (државен бранител). Во 1946 година ја завршува шестмесечната Новинарска школа во Белград. Од 1946 до 1947 година е помошник на јавниот обвинител на Македонија. а наедно и главен уредник на неделникот ,,Единство“. Од 1948 до 195 . година е помошник директор на Радио Скопје. На скопскиот Филозофски факултет дипломира на групата Филозофија. Од 1950 до 1954 година е предавач по Теорија на литературата на Филозофскиот факултет во Скопје; од 1954 до 1959 година е доцент, а од март 1959 година — редовен професор. Од 1959 до 1963 година бил декан на Филозофскиот факултет, а пред тоа — член на Универзитетскиот совет. Бил шеф на Катедрата за историја на книжевностите на народите на СФРЈ и претседател на Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Филозофскиот факултет.

На студиски престој бил во Франција двапати по три месеци. За време на вториот престој во Париз одржал предавање за современата македонска литература во Институтот за славистика. Во Чехословачка престојувал еден месец во 1960 година, каде што на Филозофскиот факултет одржал неколку предавања од областа на теоријата на литературата. Истите предавања ги одржал на факултетите во Брно и Братислава.

Во 1967 година еден месец престојувал во Москва и Ленинград- каде што на филозофските факултети одржал серија од осум предавања за

развитокот на македонската литература. При еден друг престо во СССР, во 1956 година, како член на југословенска писателска делегација, одржал предавање за актуелните прашања во југословенската литература — во Ленинград, Ереван и Москва. Со свои реферати и дискусии учествувал на повеќе домашни и меѓународни конгреси и симпозиуми.

Од 1961 до 1963 година бил претседател на Сојузот на слави- стичките друштва на Југославија. Бил член на разни факултетски, универзитетски, градски, републички и сојузни одбори. Еден е од основачите на Друштвото на писателите на Македонија, чиј претседател бил повеќепати. Бил уредник и на списанијата ,,Нов ден“ и ,,Современост“, а, исто така, и член на повеќе домашни и странски научни и културни друштва. Бил републички и сојузен пратеник.

Добитник е на повеќе републички награди, меѓу кои и на Наградата ,,11 Октомври“. Одликуван е со Ордии на братството и единството од I ред, Орден на трудот од I ред и Орден заслуги за народот со златен венец.

За редовен член на Македонската академија на науките и уметностите е избран на 18 август 1967 година.

Починал на 24 февруари 1976 година.

Библиографија