• Email

    vitomir.mitevski@gmail.com

Датум на раѓање:
14.10.1951
Место на раѓање:
Куманово
Членство во МАНУ:
Редовен член, 2009
Институции:
Филозофскиот факултет во Скопје
Област на работа:
Институт за класични студии

Биографија

Акад. Витомир Митевски е роден на 14 октомври 1951 година во Куманово каде што завршил основно образование и гимназија. Во 1975 година дипломирал филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје, а во 1985 година на истиот факултет дипломирал на класични студии. Постдипломски студии завршил на Филозофскиот факултет во Белград (1983) на тема Ниче и грчка античка философија, а докторската дисертација на тема Поезијата на Прличев и Хомер ја одбранил во 1990 година на Филозофскиот факултет во Скопје.
Неговиот прв работен ангажман бил професор по филозофија во гимназијата „Георги Димитров“ во Скопје (1976–1977), потоа работел како драматург во Драмскиот театар во Скопје (1977–1980). Од 1986 година работи на Филозофскиот факултет во Скопје – при Институтот за класични студии. Како асистент држел вежби по старогрчки јазик (1986–1990), потоа како доцент (1990–1995), вонреден професор (1995–2000) и редовен професор држи предавања и вежби по античка литература  (античка епика, филозофија и историографија) и по византиска литература.
На општествен план бил ангажиран како секретар на Сојузот на друштвата за антички студии на Југославија (1986–1990) и бил и претседател на Друштвото за класични студии Жива Антика од 2002 година. Бил коорганизатор на повеќе домашни меѓународни научни собири: Научниот собир на Сојузот на друштвата за антички студии на Југославија (1989 година), Меѓународната конференција Antiquitas viva одржана во Охрид (2000 година), Меѓународниот научен собир Класика – Балканистика – Палеославистика (МАНУ, Скопје, 2005).
Автор е на дваесеттина книги. Од областа на античката филозофијата има објавено монографии: Хераклит, Платоновото учење за душата, Душата и духовниот живот во антиката и раното средновековие, а посебно се издвојува неговата авторска едиција во 10 книги под заеднички наслов Античката философија и нејзиното влијание. Има објавено и неколку книги од областа на епската поезија (античката, византиската и македонската епика) и за македонската апстрактна (философска) терминологија.
Во своите дела од областа на филозофијата, негов основен филозофски став е дека античката култура и филозофија имаат клучно значење за разбирањето на човекот и неговата состојба во светот. Проблемот на душата и нејзината нега е една од централните теми на античката философија. Во компаративните истражувања на епската поезија укажува на суштествените врски меѓу античката, византиската и македонската епика и нејзината генеза. Поборник е за поголемо присуство на лексичкото богатство од кирилометодиевската традиција во изградувањето на македонската философска терминологија.
Акад. Витомир Митевски е преведувач на низа дела од класичните јазици (Хесиод, Хераклит, претсократовци, Платон, Аристотел, Епиктет и др.).
Основачки уредник бил на списанието Театарски гласник (Скопје, 1977–1980), а одговорен уредник е на меѓународното научно списание за класични студии  Жива Антика (Скопје) почнувајќи од 1991 година.
Добитник е на наградата на град Скопје „13 Ноември“ за 2008 година.
За редовен член на Македонската академија на науките и уметностите е избран на 27 мај 2009 година.