Датум на раѓање:
28 септември 1908
Место на раѓање:
Крива Паланка
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1967
Институции:
Област на работа:

Биографија

Роден е на 28 ноември 1908 година во Крива Паланка. Матурирал во Куманово во 1926 година. Од 1926 година студирал на Медицинскиот факултет во Париз, каде што дипломирал во 1932 година. Докторирал на Сорбона — Париз, во 1936 година.

Од 1932 година е екстерен асистент во клиниките на Универзитетот во Париз. Од 1938 до 1941 година е хонорарен лекар на Интерното одделение во Железничката и во Армиската болница во Скопје, од 1941 до 1944 година е лекар на Интерното одделение и шеф на Градното одделение при Државната болница во Скопје, од 1944 до 1947 година е шеф на Интерното одделение при Земската болница во Скопје. Во 1947 година е избран за асистент, во 1950 година — за доцент, во 1957 година — за вонреден професор и во 1958 година — за редовен професор при Интерната клиника па Медицинскиот факултет во Скопје. Од 1952 година е управител на Интерната клиника и исто- времено две години бил и в. д. директор на Инфективната клиника во Скопје.

Бил член на Association des médecins de langue française, на Друштвото на кардиолозите на Југославија, на Европското и на Интернационалното кардиолошко друштво, на Друштвото на ревматолозите па Југославија, на Европското и па Интернационалното ревматолошко друштво, долгогодишен претседател на Интернистичка секција при Македонското лекарско друштво и претседател на Ревматолошката секција при Друштвото. Бил член на Управата на Здружението на кардиолозите на Југославија, на Здружението на ревматолозите на Југославија и на Здружението на ендокринолозите на Југославија.

Носител е на Ноемвриската награда. Има добиено Плакета на град Скопје. Одликуван е со Орден на трудот од II ред, Орден на трудот со сребрено знаме и Орден заслуги за народ со златна ѕвезда. Добил плакети и од Светското хематолошко друштво во Париз, од Универзитетот и од Градското собрание на Безансон (Франција).

Промовиран е за doctor honoris causa на Универзитетот во Безансон, во 1961 година.

Објавил над 100 научни и стручни трудови, од кои 15 на француски јазик. Напишал  пет учебници за студенти по медицина и стоматологија и за средните медицински училишта. Трудовите му се од речиси сите подрачја на интерната медицина и се однесуваат на разни проблеми на клиничката патологија, а особено на ревматологијата. Дал повеќе студии од областа на кардиологијата, ревматологијата, хематологијата, дијагностиката на внатрешните болести и др.

Учествувал на повеќе меѓународни научни конгреси во странство (Франција, Белгија, Чехословачка, Унгарија, Грција, Бугарија), како и на повеќе конгреси на интер1шсти, кардиолози, ревматолози, ендокринолози и радиолози во земјата.

За редовен член на Македонската академија на науките и уметностите е избран на 18 август 1967 година.

Починал на 2 јули 1974 година.

Библиографија