Датум на раѓање:
29 април 1926
Место на раѓање:
Скопје
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1979
Институции:
Професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје.
Област на работа:
Биологија

Биографија

Кирил Мицевски е роден на 29 април 1926 година во Скопје, каде се стекнал со основно и средно образование. Во 1951 година дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, на одделот за биологија. Докторирал во 1958 година и се до своето пензионирање бил професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје.
Бил на специјалистички престои на повеќе странски универзитети.
Бил претседател на Факултетскиот совет и извршувал и други значајни функции на Факултетот, во Академијата и во други научни институции.
Академик Мицевски бил член на редакциските одбори на списанијата: „Годишен зборник“ на Природно-математичкиот факултет, „Ацта“ и „Фрагмента Балцаница“, изданија на Природо-научниот музеј во Скопје, и на списанието „Екологија“.
Објавил голем број трудови од одделни гранки на ботаничката наука, односно од неговите флористичко-таксономски и фитоценолошко-типолошки истражувања, што се синтетизирани и систематизира-ни во 5-томното издание „Флора на Македонија“. Академик Мицевски открил и идентификувал голем број растителни видови, како и растителни заедници, досега непознати за македонската и за светската ботаничка наука.
За својата неуморна работа акад. Мицевски е одликуван со повеќе награди, признанија и плакети, а носител е и на Орден на трудот со златен венец.
Член е на Македонската академија на науките и уметностите од 1974 година.
Починал на 6 февруари 2002 година.

Библиографија