Датум на раѓање:
27 мај 1912
Место на раѓање:
Ресен
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1967
Институции:
Област на работа:

Биографија

Роден е во Ресен на 27 мај 1912 година. Основно училиште завр- шил во родниот град, а гимназија — во Битола. Студирал и дипломи- рал на Ветеринарниот факултет во Загреб. Како студент му припаѓал на прогресивното студентско движење и бил редактор на листот ,,Наш весник“, за кој пишува повеќе прилози.

По дипломирањето, работи во ,,Сојузот на здравствените работ- ници“ во Белград, а потоа е преместен во Скопје. Со други напредни интелектуалци организира, во Скопје и во Битола, задруги ,,Селанска помош“ и станува секретар на Организацијата. Поради широката активност во неа, преместен е во Пожаревац.

По капитулацијата на бивша Југославија, се враќа во Битола и учествува во организирањето на Народноослободителната борба. Во 1942 година е затворен од страна иа окунаторските власти и, по псколку месеци истражен затвор е ослободен. Го уредува илегалниот педелен ЈШСТ на Битолската нартиска организација ,,Народен глас“ и продолжува да работи врз организирањето на народноослободителното движење во битолскиот регион. Во 1944 година преминува на ослободената територија. Станува член на редакцијата на ,,Илинденски пат“ и во секој број се јавува со свои статии. Избран е за член на АСНОМ, подоцна — за член на Президиумот на АСНОМ, а сдно време е и негов секретар.

По 9 септември 1944 година е упатен во Бугарија како претстав- ник на Главниот штаб на НОВ и ПОЈ за Македонија. Кон крајот на 1944 година се враќа во Македонија и е именуван за повереник за трговија и снабдување при Президиумот на АСНОМ. Во почетокот на 1945 година е наименуван за член на Југословенската восна мисија во Бугарија. Во мај 1945 година се враќа во земјата и станува прв јавен обвинител за Македонија. Во 1946 година е именуван за претседател на Планската комисија при Владата на НР Македонија, а во 1948 годипа е имеиуван за министер за трговија и сиабдување. Во 1949 година е избран за редовен професор ио политичка економија, а, при форми- рањето на Скопскиот универзитет, избран е за негов прв ректор, а на таа функција бил избирап и подоцна. Од 1951 година, во тек на 15 годипи, е главен и одговорен уредник па ашсапието ,,Преглед“. Член е на Редакцијата на списанието на југословенските економисти „Еконо- мист“. Во 1962 година е избран за претседател на Научната секција па Сојузот на економистите на Југославија. Во 1963 година е именуван за члеи на Економскиот совет на СИС. Бил претседлтел на Републичката организација за просветување на селото ,,Народна просвета“.

Двацати бил на студиски нрестој во Франција, а два месеца престојувал во САД, за да се запознае со организацијата на универзитетите во оваа земја. Учествувал на повеќе југословенски и меѓу- народни научни собири, најчесто со реферати. Од октомври 1965 година е амбасадор на СФРЈ во Данска, а од септември 1967 година — во НР Бугарија. Од 1944 до 1960 година бил биран за пратеник на Народното собрание на СФРЈ. Носител е на домашни и на странски одликуваља, меѓу кои: Ордсн иа трудот од I ред, Орден заслуги за народ со златна ѕвезда, Орден на Републиката со

златсн вспец. Во 1963 година е добит- ник на Октомвриската награда — за трудот ,,КПЈ и македонското национално прашање“.

За редовен член на Македонската академија на науките и уметностите е избран на 18 август 1967 година. Сега е секретар па Одделението за општествени науки нри МАНУ.

Починал на 27 април 1983 година.

Библиографија