Датум на раѓање:
3 септември 1925
Место на раѓање:
с. Габрово
Членство во МАНУ:
Редовен член, 1981
Институции:
Област на работа:

Биографија

Манол Пандевски (с. Габрово, Струмичко, 3. IX 1925 – Скопје, 21. V 1998) – историчар, член на МАНУ. Основно и средно образование завршил во Струмица и Петрич, дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, група историја (1954) и докторирал со темата „Политичките партии и организации во Македонија 1909- 1912“ (1965). По вработувањето во ИНИ (1957), бил на истражувачки престои во Белград, Загреб, Софија, Москва, Ленинград и Париз. Со реферати учествувал на голем број| научни собири во земјата и во странство. Бил член на разни редакции, главен уредник на сп. „Гласник“ на ИНИ и директор на ИНИ (1986 до пензионирањето на 1.IV 1987). Тој е еден од ко-авторите на првата „Историја на македонскиот народ” (Скопје, 1969) и ги приредил одбраните дела од Анастас Митрев и Димо Хаџи Димов. Бил член на Републичката комисија за културни врски со странство и на Југословенскиот национален комитет за балканологија, делегат од Југославија во Меѓународното биро на А1ЕЅЅЕ, член на Комисијата за југословенски прилози во Историјата на културниот и научниот развиток на човештвото на УНЕСКО и др. Бил избран за дописен (22. XII 1976) и редовен член (24. XI 1981) на МАНУ. Објавил голем број научни трудови и собрани дела во пет тома (1987).

Библиографија